Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Osallistuminen VisitSaimaa-hankkeeseen

PuuDno-2017-77

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei on valmistellut maakunnan kattavaa VisitSaimaa-Lakeland Finland -hanketta. Tarkoituksena on edistää Saimaan alueen markkinointia kansainvälisesti, erityisesti myös yhteistyössä Etelä-Karjalan vastaavan markkinointihankkeen kanssa. Puumala on aiemmin osallistunut Mikkelin seudun markkinointihankkeisiin Miset Oy:n kautta.

Matkailun kehittäminen on yksi kunnan strategian kulmakiviä. Puumala on myös hyötynyt aiemminkin yhteisestä markkinointityöstä erityisen merkittävästi, johtuen mm. sijainnista Saimaan keskellä. Edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää, että kunta osallistuu Saimaan alueen nykyistä vahvempaan markkinointiin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa, mistä valtaosa tulee Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Kuntien maksuosuudet hankkeeseen ovat yhteensä noin 560 000 euroa, mistä Puumalan kunnan osuus olisi yhteensä 40 000 euroa, jakaantuen kahdelle vuodelle. Yritysten rahoitusosuus hankkeeseen on määritelty noin 150 000 euroksi.

Oheismateriaalina Miksein ehdotus kunnalle ja tarkempi esitys hankkeen sisällöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunta osallistuu hankkeeseen Miksein ehdottamassa muodossa, yhteensä 40 000 eurolla. Hankkeen kustannukset katetaan elinvoimapalvelujen vastuualueelta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Miksei/Maisa Häkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00