Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Osallistuminen Sulkavan kunnan hallinnoimaan TOTTA-hankkeeseen

PuuDno-2017-76

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Sulkavan kunnan hallinnoima Euroopan sosiaalirahaston rahoittama työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä TOTTA-hanke aloitettiin 1.9.2016. Hanke toimii Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen alueella. Hanke toimii 31.8.2018 asti. Kolmen kunnan alueella työskentelee kolme hanketyöntekijää. 

Kunta on aiempina vuosina ollut mukana Savonlinnan seudun nuorisotoiminnan tuki ry:n hallinnoimissa hankkeissa, mutta ne ovat luonteeltaan keskittyneet enemmänkin työpajatoimintaan. Vastaavissa työllisyydenhoidon hankkeissa kunta ei viime aikoina ole ollut mukana. Tästä johtuen kunta on keväällä 2017 valmistellut Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoitettavaksi hanketta paikallisen työllisyydenhoidon kehittämiseksi.

ELY-keskus on kuitenkin esittänyt, että Puumala liittyisi mukaan yllä mainittuun TOTTA-hankkeeseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Sulkava palkkaisi yhden työntekijän lisää nykyiselle hankkeelleen. Työntekijä sijoittuisi Puumalaan, mutta tekisi toki yhteistyötä myös muiden hanketyöntekijöiden ja kunnan henkilöstön kanssa.

ELY-keskuksen kautta saataisiin 70 % hankkeen kustannuksista ja loppu 30 % jäisi Puumalan kunnan osuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi vuosien 2017 ja 2018 aikana yhteensä noin 20 000 euron kustannusosuutta, jakautuen varsin tasaisesti kummallekin vuodelle. Nykyisten hankkeen kuntien näkökulmasta Puumalan mukaan tuleminen olisi kustannusneutraali.

Puumalan liittymistä osaksi TOTTA -hanketta on käsitelty ELY-keskuksen järjestämässä tapaamisessa 24.2.2017. Asiaa käsiteltiin myös hankkeen ohjausryhmässä 7.3.2017, ja asiaan suhtauduttiin positiivisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunta lähtee mukaan Sulkavan kunnan hallinnoimaan TOTTA-hankkeeseen esitetyssä muodossa. Hankkeen kustannukset katetaan kustannuspaikalta 5020 työllistäminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sulkavan kunta, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00