Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Orvokki-työryhmän kokoonpanon muutos

PuuDno-2017-70

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.3.2014 päättänyt, että Puumalan kunnan nuorten ohjaus- ja palveluverkostona toimii Orvokki-ryhmä, johon kuuluvat vapaa-aikasihteeri, etsivä nuorisotyöntekijä, peruskoulun rehtori/opinto-ohjaaja, päiväkodin johtaja, kouluterveydenhoitaja, palvelujohtaja, Puumalan 4H-yhdistyksen edustaja, Puumalan seurakunnan edustaja, TE-toimiston edustaja ja poliisin edustaja.

Orvokki-ryhmä on kokouksessaan 20.1.2017 esittänyt, että ryhmään kutsuttaisiin myös Puumalan MLL:n edustaja. Myös sosiaalityöntekijä on ollut ryhmän toiminnassa mukana, joten hänet olisi ehdottomasti nimettävä ryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että Orvokki-ryhmään kuuluvat

 • vapaa-aikasihteeri,
 • etsivä nuorisotyöntekijä,
 • peruskoulun rehtori,
 • kouluterveydenhoitaja,
 • sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja,
 • palvelujohtaja,
 • Puumalan 4H-yhdistyksen edustaja,
 • Puumalan MLL:n edustaja,
 • Puumalan seurakunnan edustaja,
 • TE-keskuksen edustaja ja
 • poliisin edustaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Orvokki-ryhmään kuuluvat

 • vapaa-aikasihteeri,
 • etsivä nuorisotyöntekijä,
 • peruskoulun rehtori,
 • kouluterveydenhoitaja,
 • sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja,
 • palvelujohtaja,
 • Puumalan 4H-yhdistyksen edustaja,
 • Puumalan MLL:n edustaja,
 • Puumalan seurakunnan edustaja,
 • TE-keskuksen edustaja ja
 • poliisin edustaja.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi Orvokki-työryhmä oikeutetaan halutessaan täydentämään ryhmää nuorisovaltuuston edustajalla.

Tiedoksi

Orvokki-ryhmän jäsenet, hyvinvointilautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00