Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kunnanvaltuuston kokouksen 27.2.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 56 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 27.2.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

3 §  Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi
- tiedoksi: puheenjohtajisto, talouspalvelut/palkat
4 §  Kustannussopimus Puumala sota-ajasta kertovaa kirjaa koskien
- ote: Ari Raunio
- tiedoksi: Tuula Vainikka, talouspalvelut

5 §  Puumalan historian III-osan laadintaa koskeva työryhmäraportti
- ei toimenpiteitä

6 §  Valtuustoaloitteet 2016
- tiedoksi: aloitteentekijä

7 §  Kuntalaisaloitteet 2016
- tiedoksi: aloiteentekijät

8 §  Puumalan kunnan Maisema-raportti 2015
- ei toimenpiteitä

9 § Kunnanvaltuuston itsearviointi päättyvältä valtuustokaudelta
- ei toimenpiteitä.

     

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.