Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2017

PuuDno-2016-276

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus, hyvinvointi- ja tekninen lautakunta ovat kokouksissaan hyväksyneet vuodelle 2017 laskujen hyväksymisoikeudet.
Kunnanjohtaja Matias Hildenille on myönnetty oikeus hyväksyä kaikki hallintopalvelujen toimialan laskut mukaan lukien kunnanhallituksen investointien ja rahoituksen laskut.
Palvelujohtaja Anne Julinille on myönnetty oikeus hyväksyä kaikki hyvinvointipalvelujen laskut ja menotositteet. Vastaava oikeus on myönnetty palvelujohtajan poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hildenille, joka hyväksyy myös palvelujohtaja Anne Julinin laskut.
Teknisellä johtajalla on oikeus hyväksyä kaikki teknisten palvelujen toimialan laskut. Vastaava oikeus on teknisen johtajan poissaollessa kunnanjohtajalla, joka hyväksyy myös teknisen johtajan laskut.

Valtuusto valitsi 9.10.2017 kokokouksessan Niina Kuuvan kunnanjohtajan viransijaiseksi ajalle 1.11.2017 - 30.4.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvalle laskujen hyväksymisoikeuden vuodelle 2017 kaikkiin hallintopalvelujen toimialan laskuihin mukaan lukien kunnanhallituksen investointien ja rahoituksen laskuihin, kaikkiin hyvinvointipalvelujen toimialan laskuihin sekä teknisten palvelujen toimialan laskuihin. 
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vs. kunnanjohtaja, palvelujohtaja, tekninen johtaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00