Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaalia 2018 varten

PuuDno-2017-230

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2018. Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintää 40 %.

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Puumalan kunnassa on kaksi äänestysaluetta: Hurissalo ja Kirkonkylä. Vaalitoimikuntia on edellisissä vaaleissa ollut yksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita presidentinvaaleja 2018 varten Hurissalon ja Kirkonkylän äänestysalueille vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja kumpaankin vaalilautakuntaan kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä kutsuntajärjestyksessä.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita presidentinvaaleja 2018 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä kutsuntajärjestyksessä.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi presidentinvaaleja 2018 varten Hurissalon ja Kirkonkylän äänestysalueille vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja kuhunkin vaalilautakuntaan kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavasti:

Hurissalon äänestysalue
Varsinaiset jäsenet:

Pirjo Kaipainen, pj.
Leena Närhi, vpj.
Martti Kontinen
Annukka Hämäläinen
Kaija Hannula

Varajäsenet:
1. Riitta Sopanen
2. Unto Hämäläinen
3. Kati Kotro
4. Eino Kontinen
5. Ismo Kiljunen

Kirkonkylän äänestysalue
Varsinaiset jäsenet:

Heikki Virta, pj.
Pertti Havukainen, vpj.
Liisa Kiljunen
Katri Pölönen
Kirsi Sarvi

Varajäsenet:
1. Helvi Valtonen
2. Kaija Hukka
3. Maija Reponen
4. Pertti Huhtinen
5. Seppo Summanen
 

Lisäksi kunnanhallitus valitsi presidentinvaaleja 2018 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä seuraavasti:

Vaalitoimikunta
Varsinaiset jäsenet:
Eeva-Liisa Luukonen, pj.
Anneli Lustberg, vpj.
Esko Husu

Varajäsenet:
1. Veli Lampinen
2. Paavo Soikkanen
3. Raili Ylinen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus valitsi 30.10.2017 kokouksessaan Hurissalon äänestysalueen vaalilautakunnan. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Tasa-arvolaki ei toteudu Hurissalon äänestysalueen vaalilautakunnan varsinaisten jäsenten valinpäätöksessä, sillä varsinaisiksi jäseniksi valittiin 4 naista ja 1 mies. Hurissalon äänestysalueen varsinaisten jäsenten osalta valinta tulee suorittaa uudelleen.


Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.
Hurissalon äänestysalueen 4. varajäseneksi valittiin Eino Kontinen. Kuntaan tulleen tiedon mukaan Eino Kontiselta ei ole kysytty suostumusta ko. luottamustoimeen ja hän ei ole käytettävissä. Hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita presidentinvaaleja 2018 varten Hurissalon äänestysalueen varsinaiset jäsenet ja 4. varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi presidentinvaaleja 2018 varten Hurissalon äänestysalueen varsinaiseksi jäseneksi Annukka Hämäläisen tilalle Niko Närhen ja 4. varajäseneksi Eino Kontisen tilalle Annukka Hämäläisen.

Tiedoksi

Valitut, kunnan keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00