Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Saarikiinteistöjen vaihtaminen / Haapaselän osayleiskaava

PuuDno-2017-254

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on 28.8.2017 § 54 hyväksynyt Haapaselän osayleiskaavaan päivityksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 12.10.2017. Kaavaprosessin aikana tuli ilmi, että kiinteistön Koivakonsaari 623-445-3-112 rakennusoikeus on luonnonsuojeluperusteilla siirrettävä. Kiinteistölle oli 18.3.2002 hyväksytyssä yleiskaavassa osoitettu 80  kerrosneliömetriä rakennusoikeutta (RA). Vuonna 2017 kiinteistö oli edelleen rakentamaton. Koivakonsaaren omistaa yksityinen henkilö.  

Puumalan kunta omistaa kiinteistön Myrskyluoto 623-445-13-24, joka oli 18.3.2002 hyväksytyn yleiskaavan maa- ja metsätalousaluetta, jolla ei ollut rakennusoikeutta (M-1). Myrskyluoto on tullut kunnan omistukseen kunnanvaltuuston päätöksellä 28.6.2004 § 53, vaihtokaupalla Koivakonsaareen. Valtuuston päätöksen mukaan Myrskyluodon entinen omistaja sai kiinteistön rakennuksiin 15 vuoden käyttöoikeuden. Myrskyluodolla sijaitsevat edelleen Koivakonsaaren omistajan rakennukset, noin 35 m2:n loma-asunto sekä noin 5 m2:n sauna.

Kunnanvaltuuston 28.8.2017 § 54 hyväksymässä päivitetyssä yleiskaavassa Koivakonsaaren rakennusoikeus on nolla ja Myrskyluodon 60 kerrosneliömetriä. Tilanne on nyt sama kuin todellinen tilanne ennen ensimmäistä yleiskaavaa. Kunta ja Koivakonsaaren omistaja ovat neuvotelleet saarien vaihdosta. Kiinteistöjen vaihtaminen on ollut esillä myös kaavaprosessin viranomaisneuvotteluissa. Toisin sanoen kunnanvaltuuston 28.6.2004 § 53 hyväksymä saarien vaihtokauppa tehtäisiin takaisin. Myrskyluotoon ei kohdistu luonnonsuojelulain mukaisia suojeluperusteita, ja Myrskyluodolla on mahdollista säilyttää rakennusoikeus ja olemassa olevat rakennukset edelleen.

Vaihtokirja on liitteenä. Sijaintikartta on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto hyväksyy lainvoimaisen Haapaselän osayleiskaavan perusteella liitteen mukaisen vaihtokirjan, jolla Puumalan kunta luovuttaa kiinteistön 623-445-13-24 Koivakonsaaren omistajalle, ja Koivakonsaaren omistaja luovuttaa kiinteistön 623-445-3-112 Puumalan kunnalle. Vaihto tehdään ilman välirahaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.