Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän nimeäminen

PuuDno-2017-220

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan nykyinen maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2014-2017.

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maa- ja asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin ostajalle, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin.

Maapolitiikan tavoitteita ovat mm. hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnaan edistäminen sekä yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Hyvinhoidettu maankäyttö on edellytys tulokselliselle asunto-ohjelmalle. Asuntotuotannossa markkinaehtoisuus lisääntyy ja valtion tuki asuntotuotannossa on vähenemässä. Valtion tukema asuntotuotanto ohjautuu herkästi kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin.

Väestö ikääntyy ja yksinasuvien määrä lisääntyy. Tämä lisää pienten asuntojen kysyntää, joka ilmenee liikuntarajoitteisten erikoisasuntojen kysynnän lisäyksenä.

Korjausrakentaminen lisääntyy edelleen painottuen asuntokannan ylläpitävään toimintaan.

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuuston vaihtuessa sekä tarvittaessa kuntastrategian, elinkeinopolitiikan linjausten tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa.

Maa- ja asuntopolittisen ohjelman valmistelua varten on tarpeen nimetä työryhmä, jossa on sekä luottamushenkilö- että virkamies/työntekijäedustus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää nimetä maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan maapolitiikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa valmistelevaan työryhmään seuraavat henkilöt:
- Keijo Montonen
- Asko Luukkonen
- Olli Luukkonen
- Harri Kautonen
- Kimmo Hagman
- Merja Tuomainen
- Leena Torvinen.
 

Tiedoksi

Valitut henkilöt, talouspalvelut/ palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00