Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Kunnanjohtaja Matias Hildenin luottamustoimien sijaisen valinta

PuuDno-2017-255

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hilden on valittu ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraaviin toimielimiin:
- yhteistyötoimikunta: työnantajan edustaja
- veteraaniasiain neuvottelukunta: jäsen
- Suur-Savon Sähkö Oy, Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry, Kuntien Tiera Oy, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, IS-Hankinta Oy,
Saimaa Geopark ry, Etelä-Savon kauppakamari: kunnan edustaja yhtiö- tai vuosikokouksissa.
Aiempi kunnanhallituksen nimeämispäätös:
- Etelä-Savon TE-toimisto TYP-johtorymä: varsinainen jäsen,
- Pistohiekan ohjaus- ja seurantaryhmä: jäsen

Valtuusto on myöntänyt kunnanjohtaja Matias Hildenille virkavapaan ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019. Kunnanjohtajan viransijaisena toimii Niina Kuuva ajalla 1.11.2017 - 30.4.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan esittelytekstissä oleviin toimielimiin kunnanjohtaja Matias Hildenin sijaiseksi ajalle 1.11.2017 - 30.4.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset tahot, kunnanjohtaja Matias Hilden, vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva, talouspalvelut/palkkahallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00