Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite lasten kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamiseksi Puumalan kunnassa

PuuDno-2017-153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

KD:n valtuustoryhmä, valtuutettu Olavi Kietäväinen antoi valtuuston kokouksessa 12.6.2017 puheenjohtajalle kirjallisen valtuustoaloitteen: "Aloite lasten kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamiseksi Puumalan kunnassa". Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.6.2017 § 123 antaa aloitteen palvelujohtajan valmisteltavaksi.

Kela maksaa hakemuksesta kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa maksetaan n. 338 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta, n. 101 €/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta sekä n. 65 €/kk yli 3-vuotiaista alle kouluikäisistä lapsista. Hoitolisää, jonka määrää riippuu vanhempien tuloista, saa vain yhdestä lapsesta ja se on enintään n. 181 €/kk.

Perheen kotikunta voi maksaa kotihoidon tuen kuntalisää. Sen toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja.

Jotkut kunnat maksavat tukea vain alle 3-vuotiaasta ja jotkut myös sisaruksista. Jos tukea maksetaan vain alle 3-vuotiaista, tuen suuruus on suurempi (n. 200 €/kk). Jos tukea maksetaan myös sisaruksista, alle 3-vuotiaden tuen suuruus on pienempi (n. 150 €) ja sisaruksista maksetaan n. 100 €/kk.

Kuntalisän maksamiselle ovat kunnat määritelleet erilaisia ehtoja, mm. perheen kaikki lapset hoidetaan kotona, äiti/isä ollut ansiotyössä/opiskelee välittömästi ennen äitiysloman alkua vähintään 3kk, perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana, perhe saa Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa. Kuntalisää maksetaan yleensä vuodeksi kerrallaan. Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkin muun syyn vuoksi (työtön työnhakija, eläkkeellä, äitiys- ja vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, kotona toimiva yrittäjä, perhepäivähoitaja). Lisää ei joissakin kunnissa makseta vuosiloman ajalta eikä opiskelijoiden kesäloman ajalta.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, että Puumalan kunta ottaa käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän kokeiluluonteisesti ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 seuraavin periaattein:

 • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
 • Kuntalisän suuruus on 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja 50 €/kk/lapsi perheen 3 - 5 -vuotiaista lapsista.
 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
 • Äiti/isä on ollut ansiotyössä/on opiskellut välittömästi ennen äitiysloman alkua vähintään 3kk.
 • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
 • Kuntalisää maksetaan vuodeksi kerrallaan hakemuksesta. Hakemus on jätettävä kuukauden 15. päivään mennessä ja se maksetaan hakemuksen jättöpäivästä seuraavan kuukauden alusta lukien. Hakemukseen on liitettävä todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoiton tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten, työntantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija). Lisää ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta. Lisän maksu päättyy sen kuukauden loppuun mennessä, kun maksun perusteet poistuvat.
 • Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkin muun syyn vuoksi (työtön työnhakija, eläkkeellä, äitiys- ja vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, kotona toimiva yrittäjä, perhepäivähoitaja).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan tekemän päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää, että Puumalan kunta ottaa käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän kokeiluluonteisesti ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 seuraavin periaattein:

 • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
 • Kuntalisän suuruus on 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja 50 €/kk/lapsi perheen 3 - 5 -vuotiaista lapsista.
 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
 • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
 • Kuntalisää maksetaan vuodeksi kerrallaan hakemuksesta. Hakemus on jätettävä kuukauden 15. päivään mennessä ja se maksetaan hakemuksen jättöpäivästä seuraavan kuukauden alusta lukien. Hakemukseen on liitettävä todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoiton tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten, työntantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija). Lisää ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta. Lisän maksu päättyy sen kuukauden loppuun mennessä, kun maksun perusteet poistuvat.
 • Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkin muun syyn vuoksi esim. työtön työnhakija, eläkkeellä, äitiys- ja vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, kotona toimiva yrittäjä, perhepäivähoitaja.


Keskustelun kuluessa Laura Pitkonen esitti, että kohta neljä "Äiti/isä on ollut ansiotyössä/on opiskellut välittömästi ennen äitiysloman alkua vähintään 3kk" poistetaan.
Keijo Montonen kannatti Laura Pitkosen tehtyä esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti kannatti Laura Pitkosen ehdotusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hyvinvointilautakunnan esityksen Laura Pitkosen esittämällä muutoksella valtuuston päätettäväksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.