Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Yhteyslauttaliikennöinti Lintusalon ja Hurissalon välillä kesällä 2018

PuuDno-2018-21

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta aloitti kesällä 2017 yhteisalusliikennöinnin välillä Lintusalon Rapeikko – Hurissalon Kivisalmi. Yhteys toteutetaan Norppa II -aluksella, jonka kunta on vuokrannut toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Etelä-Savon Pelastuslaitokselta.

Ensimmäisenä kesänä alus pystyi kuljettamaan kerralla 10 henkilöä ja teki 78 edestakaista matkaa. Reitti keräsi heti merkittävän suosion, vaikka mainonta aloitettiin vasta alkukesästä. Lautan käyttäjiä oli yhteensä 1054, joista 52 % oli polkupyöräilijöitä, 18 % moottoripyöräilijöitä ja 30 % muita ylittäjiä/jalankulkijoita. Lintusalo-Hurissalo ylitys oli hieman (56 % ylityksistä) suositumpi kuin Hurissalo-Lintusalo (44 %). Yhteysalus liikennöi aikavälillä 15.6-31.8.2017.

Suosion myötä kunta päätti investoida kesälle 2018 Norppa II -aluksen muutostöihin, minkä johdosta kapasiteetti tulee nousemaan 10 henkilöstä 20 henkilöön. Hintataso (lippujen hinnat asiakkaille) ja liikennöintiajankohta aiotaan pitää samana. Liikennöinti tapahtui vuonna 2017 Tmi Pirjo Kapanen kautta. Kapasen kanssa v. 2017 tehdyssä sopimuksessa on olemassa 2 vuoden optio. Liikennöitsijän kanssa on neuvoteltu kesästä 2018 ja kunta on saanut heiltä tarjouksen. Liikennöitsijän kanssa on neuvoteltu esim. siitä, että ylimääräisiä vuoroja voidaan ajaa tarpeen mukaan tilauksesta.

Koska lautan kapasiteetti nousee ja edellisvuodelta liikennöinnistä on jo kokemusta, on Tmi Pirjo Kapanen ehdottanut muutosta sopimukseen ja antanut kunnalle tarjouksen kesästä 2018 hintaan 12 400 euroa.

Liitteenä ovat uusi sopimus ja liikennöintisopimus. Oheismateriaalina on liikennöinnistä jätetty tarjous. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. Hyväksyä jätetyn tarjouksen lauttayhteyden hoitamisesta, ja oikeuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen liikenteen hoitamisesta liitteen mukaisin ehdoin.
  2. Päättää, että kesällä 2018 yhteysalustoimintaa harjoitetaan liitteessä esitetyllä palvelutasolla.
  3. Päättää, että yhteysvälin hinnoittelu on polkupyöräilijöiltä 10 euroa, moottoripyöriltä 15 euroa ja niiden mahdollisilta lisämatkustajilta 5 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tmi Pirjo Kapanen, tekninen toimi, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00