Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tilinpäätös vuodelta 2017

PuuDno-2018-7

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
  • Erja Penttinen, Taloussihteeri, erja.penttinen@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan tulee sisällyttää tilinpäätöksen yhteyteen konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

 

Kunnan toimintakate (luvut ulkoisia) oli vuonna 2017 n. -14 917 000 euoa, joten toimintakate heikkeni vuoteen 2016 verrattuna noin 371 000 euroa (2,6 %). Toimintakate alitti kuitenkin talousarvion 1 210 000 eurolla (7,5 %). Toimintatuotot olivat 2 471 000 euroa, mikä oli 110 000 euroa (4,6 %) enemmän kuin oli budjetoitu. Tuotot laskivat kuitenkin vuodesta 2016 yht. 296 000 eurolla (10,7 %).  Tätä selittää se, että vuoden 2016 toimintatuottoja nostivat etenkin puunmyyntitulot. Myynti- ja maksutuotot laskivat vuodesta 2016, mutta sen sijaan tukia ja avustuksia saatiin noin 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Toimintakulut olivat 17 388 000 euroa, mikä on 1 102 000 euroa (7,5 %) alle budjetoidun. Toimintakulut olivat kuitenkin 75 000 euroa (0,4 %) suuremmat kuin vuonna 2016. Toimintakulujen budjettialitusta selittää valtaosin se, että sosiaali- ja terveyspalveluihin (sisältäen ESSOTEn palveluostojen lisäksi myös Sosterilta ostettavat eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan palvelut) oli talousarviossa varattu n. 854 000 enemmän kuin toteutui.  

Verotulojen kertymä on vaihdellut voimakkaasti vuosittain. Vuonna 2017 verotuloja kertyi yhteensä 8 920 000 euroa. Verotulot kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna 33 000 eurolla (0,4 %). Kiinteistöveron tuotto pysyi lähes edellisvuoden tasolla laskien noin 3 900 eurolla. Kiinteistöveroa kertyi yhteensä noin 1,73 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto jatkoi laskemistaan. Vuoteen 2016 nähden kunnallisveroa kertyi noin 133 000 euroa vähemmän, mikä tarkoittaa 2,3 prosentin alenemaa. Kuitenkin kunnallisveron tuotto oli 124 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu.  Yhteisöveron tuotto puolestaan kasvoi noin 170 000 eurolla, mikä tarkoittaa 13 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Yhteensä valtionosuuksia Puumalan kunta sai 8,24 miljoonaa euroa, mikä on 136 000 euroa (1,7 %) enemmän kuin vuonna 2016. Valtionosuuksia kertyi 44 000 euroa (0,5 %) enemmän kuin oli budjetoitu.

Kunnan vuosikate oli 2,34 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti poistojen kattamiseen noin 3,8-kertaisesti. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan nettoinvestoinnit. Vuodelle 2017 ei tehty lisäpoistoja. Vuosikate oli 1,69 miljoonaa euroa enemmän kuin oli budjetoitu.

Tilikauden tulos parani edellisvuodesta noin 116 000 eurolla ollen 1,73 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden tuloksen muodostuminen on esitetty alla olevassa taulukossa tuhannen euron tarkkuudella.

 

Tilikauden tuloksen muodostuminen

  01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2016
Toimintatuotot yhteensä              2 471 000               2 767 000
Toimintakulut yhteensä           -17 388 000            -17 313 000
Toimintakate           -14 917 000            -14 546 000
Verotulot              8 920 000               8 887 000
Valtionosuudet              8 244 000               8 108 000
Rahoitustuotot ja -kulut                   90 000                      6 000
Vuosikate              2 338 000               2 456 000
Poistot ja arvonalentumiset                -609 000                 -842 000
Satunnaiset erät                          0                           0
Tilikauden tulos              1 729 000               1 613 000

 

Kunnan nettoinvestoinnit olivat yhteensä 847 000 euroa, mikä on noin 215 000 enemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestoinnit kuitenkin alittivat budjetoidun (muutettu talousarvio) 420 000 eurolla. Suurin investointi oli Keskustien korjaus, johon käytettiin noin 618 000 euroa. Muita isompia investointeja oli Kitulanniemen asfaltointi, satama-alueen kehittäminen ja kiipeilyseinä. Investointeihin saatiin avustuksia yhteensä n. 48 000 lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Kuntakonsernin tilikauden ylijäämä oli 1,74 mijoonaa euroa. Konsernin lainakanta oli 5,4 miljoonaa euroa, mikä on 2 436 euroa per asukas. 

Erikseen on laadittu henkilöstöraportti. Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/-alijäämä -tilille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. allekirjoittaa Puumalan kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi,

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset.

4. esittää, että tilikauden ylijäämä 1 729 208,35 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.