Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Puumalan Voimailijat ry:n avustushakemus

PuuDno-2018-20

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan Voimailijat ry on päättänyt järjestää Puumalan Vahvin Mies -kilpailut kesällä 2018, mikäli seura saa kerätty tarpeellisen määrän avustuksia. Tapahtuma on tarkoitus järjestää Puumalan Siltakemmakoiden yhteydessä.

Yhdistys arvioi, että kokonaiskustannukset olisivat n. 1 500 euroa. 

Avustushakemus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Puumalan Voimailijat ry:lle avustusta 300 euroa. Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 4740/5000. Maksatus tehdään kuitteja vastaan. 

Keskustelun kuluessa Antti Kasanen ehdotti, että Puumalan Voimailijat ry:lle myönnettäisiin avustusta yhteensä 750 €. Laura Pitkonen ja Jukka Pitkonen kannattivat Antti Kasasen tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Antti Kasasen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Harri Kautonen, Keijo Montonen) ja 5 EI-ääntä (Antti Kasanen, Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Jukka Pitkonen ja Seija Ikonen).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi Antti Kasasen tekemän ehdotuksen äänin 5 - 2.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Puumalan Voimailijat ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00