Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Poikkeamishakemus / SaV Yachts Oy

PuuDno-2018-74

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Sav Yachts Oy hakee poikkeamislupaa venekorjaamohallin rakentamiseksi Puumalan kunnan kirkonkylän kortteliin 113 osoitteeseen Airokuja 2, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan Puumala kirkonkylän asemakaava-alueella korttelissa 113 olevalle rakentamisalueelle, jossa osa korttelista on asemakaavassa merkitty merkinnällä LH, huoltoasemarakennusten korttelialue.

Rakennuspaikalle on tarkoitus hakea lupaa yrityksen uuden venekorjaamohallin rakentamiseksi. Korjaamohalli käsittäisi noin 400 k-m2 lämmintä korjaamotilaa sekä noin 1000 k-m2 veneiden säilyttämiseen tarkoitettua tilaa. Suunniteltu rakentaminen olisi yhteensä noin 1400 k-m2. Rakennuspaikka on tällä hetkellä rakentamaton.

Kortteli 113 on asemakaavassa osittain kaavamerkinnällä LH, huoltoasemarakennusten korttelialue, osittain kaavamerkinnällä TY, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Puumalan kunnan ja Sav Yacht Oy:n tekemän vuokrasopimuksen mukaan yritys on vuokrannut korttelista 113, 6500 neliömetrin suuruisen maa-alueen, joka käsittää asemakaavan ohjeelliset tontit 1 ja 2. Yrityksen suunnitelmien mukainen rakentaminen tapahtuisi molempien kaavamerkintöjen alueella, sillä hallin tarvitsema tontti on huomattavasti suurempi kuin asemakaavan LH-alue. Kaavamerkintä TY mahdollistaa nykyisellään jo Sav Yachts Oy:n suunnitteleman korjaamohallin rakentamisen, kun LH merkintä taas vaatii kaavamerkinnästä poikkeamista.

Sav Yachts Oy perustelee rakentamista yrityksen kehittämisellä sekä tarpeella suuremmille tiloille, jotka mahdollistaisivat myös suurempien ja korkeampien veneiden huoltamisen ja korjaamisen. Uuden hallin sijoittumista osoitteeseen Airokuja 1 nykyisten toimitilojen välittömään läheisyyteen on pidettävä perusteltuna.

Kyseisen rakennusalueen naapureina ovat Puumalan kunta ja hakijan nykyinen kiinteistö osoitteessa Airokuja 1.

Poikkeamisluvan myöntäminen, vaikkakin se poistaa asemakaavasta huoltoasemarakennusten korttelialueen, ei viimevuosien kehitys huomioiden voida katsoa haittaavan kunnan tulevaa kehittämistä. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta myöskään haittaa kaavan muulle toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden toteutumista.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Kaavakartta, kaavamääräykset ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Sav Yachts Oy:lle poikkeamisluvan veneiden korjaamohallin rakentamiseksi Puumalan kunnan asemakaavan kortteliin 113 kaavan LH-merkinnällä merkitylle alueelle.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 29.3.2018.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00