Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Poikkeamishakemus 623-418-3-145

PuuDno-2018-59

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Kyllölän kylän kiinteistölle Saavutus, kiinteistötunnus 623-418-3-145, jonka pinta-ala on 0,325 ha. Kiinteistön osoite on Tammovedentie 179B, 52230 Hurissalo.

Hakijat omistavat myös em. kiinteistöön liittyvän, lisämaaksi ostetun, kiinteistön Unelma, kiinteistötunnus 623-418-3-262, jonka pinta-ala on 1,453 ha. Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 1,778 ha.

Poikkeamista haetaan Haukkoniemen ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle, joka on asemakaavassa merkinnällä RH-1. Asemakaavamerkintä mahdollistaa 150 k-m2:n rakentamisen. Kyseisellä loma-asuntojen korttelialueella, nro 5, on nykyisessä ranta-asemakaavassa merkitty kaksi rakennuspaikkaa, toinen on hakijoiden.  

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 89,5 k-m2. Rakennuspaikalle on myös rakennettu rantasauna 25 k-m2, autotalli-varasto 25 k-m2 sekä varastorakennus 27 k-m2   lisäksi venekatos on rakenteilla. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 166,5 k-m2. Aiemmin varastorakentamisen yhteydessä on haettu poikkeamislupa.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeus on Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 300 k-m2 silloin, kun tontin pinta-ala on yli 6000 m2.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden varrella Tammovedentiellä. Rakennus on alun perin suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön ja täyttää oheismateriaalina olevien piirustusten perusteella kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta. Hakija on teettänyt rakennuksestaan energiaselvityksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso on mahdollista saavuttaa. Energiaselvitys tullaan tarkentamaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Kiinteistön 623-418-3-145 Saavutus pinta-ala 3250 m2 ei yksin riitä täyttämään vakituiselta asumiselta vaadittua kiinteistön pinta-alaa, mutta vaadittu pinta-ala täyttyy yhdessä kiinteistön 623-418-3-262, Unelma, kanssa.

Naapureita on kuultu, he eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Rakennuksen sijainnista lähempänä kuin 40m rannasta ei ole aiheutunut haittaa maisemalle eikä jätevesien käsittelylle.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa myöskään naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, asemapiirros ja piirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-418-3-145 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Kyllölän kylän kiinteistölle Saavutus, edellä esitetyillä perusteilla. Ennen käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämää rakennusluvan hakemista, kiinteistöt tulee yhdistää vakituiselta rakennuspaikalta vaaditun pinta-alan saavuttamiseksi.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 29.3.2018.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00