Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Poikkeamishakemus 623-405-2-86

PuuDno-2018-63

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Hurissalon kylän kiinteistölle Koivuranta, kiinteistötunnus 623-405-2-85, jonka pinta-ala on 4800 m2. Kiinteistön osoite on Vuolteentie 245 B, 52230 Hurissalo.

Poikkeamista haetaan Hurissalon osayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle, joka on osayleiskaavassa merkinnällä RA. Osayleiskaavamerkintä ja Puumalan kunnan rakennusjärjestys mahdollistavat kiinteistölle 200 k-m2:n rakentamisen.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 90 k-m2. Rakennuspaikalle on rakennettu myös rantasauna 18 k-m2, aitta 9 k-mja varastorakennus 8 k-m2 lisäksi kiinteistöllä on sekä pieni varastorakennus että puukatos. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 125 k-m2.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeus on Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 250 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 6000 m2 rakennuspaikan rakennusoikeus 300 k-m2.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden varrella Vuolteentiellä. Lomarakennusta on varustettu vakituista asumista varten. Rakennusta on laajennettu v.2014, laajennuksen yhteydessä käytetyillä rakennevahvuuksilla on mahdollista saavuttaa vaadittava energiatehokkuus. Rakennus täyttää oheismateriaalina olevien piirustusten perusteella kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta myös teknisten järjestelyjen suhteen.

Naapureita on kuultu, naapurit eivät ole tehneen muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Kiinteistön koko poikkeaa hieman rakennusjärjestyksessä vakituiselta asuinpaikalta vaaditusta pinta-alasta. Ottaen huomioon kiinteistön sijainnin kahden rakennuspaikan korttelissa sekä ympäröivän metsätalousvaltaisen alueen ei 4800 m2:n kiinteistön kokoa tule pitää esteenä poikkeamisluvan myöntämiselle.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa myöskään naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

 

Sijaintikartta, asemapiirros ja piirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-405-2-86 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Hurissalon kylän kiinteistölle Koivuranta, edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 29.3.2018.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00