Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Korkeakouluharjoittelija

PuuDno-2018-1

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntamarkkinointia vahvistamalla on mahdollisuus erottautua muista kunnista, korostaa kunnan vahvuuksia ja tuoda Puumalan kesän monipuolista toimintaa esiin monikanavaisesti. Palkkaamalla kuntamarkkinoinnin harjoittelija kunnalla olisi mahdollisuus tehostaa etenkin sähköistä sisällöntuotantoa ja tuoda viestintään moniulotteisuutta. 

Kuntamarkkinoinnin harjoittelijaa olisi hyvä hakea kolmen kuukauden ajalle touko-heinäkuuksi tai kesä-elokuuksi. Harjoittelijan bruttopalkka olisi 1900 e / kk. Tämä tarkoittaa yhteensä n. 7 200 euron kustannusta sivukuluineen. Harjoittelijan palkkaamiseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2018 talousarviossa. Harjoittelijan palkkaamisesta syntyvät kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 4004/5000.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät olisivat (määritelläään tarkemmin hakuilmoituksessa)

  • some-markkinointi ja sisällöntuotanto
  • muu sähköinen markkinointi (uutiskirjeet, Google, verkkosivut)
  • sähköisen karttapalvelun sisältö ja päivitys
  • lyhyiden esittelyvideoiden kuvaaminen ja editointi ( esim. yrityksissä, kesätorilla, luotsin vaihdon dokumentointi, Liehtalan idylliä, Norppapolulta kuvaa Swimrunissa, pyöräilyklipit ja haastattelut)
  • Kuntastrategian teemoista viestiminen, etenkin Saimaa-teeman ja geoparkin nostaminen.
  • Kuvapankin täydentäminen
  • tutorointi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää palkata kesälle 2018 kuntamarkkinoinnin harjoittelijan kolmeksi kuukaudeksi. Haku avataan maalis-huhtikuussa. Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 4004/5000.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palkata kesälle 2018 kuntamarkkinoinnin harjoittelijan. Haku avataan maalis-huhtikuussa. Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 4004/5000.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00