Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Juvan liittyminen Mikkelin seudun yhteistoimintaan

PuuDno-2018-67

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Seutufoorumi on kokouksessaan 13.2.2018 käsitellyt Juvan kunnan liittymistä Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi. Seutufoorumi hyväksyi kokouksessaan Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännön ja lähetti asian hyväksyttäväksi sopimusten piirissä oleviin kuntiin.

Juvan liittymishalukkuuden taustalla on mm. tiivistynyt yhteistyö Essoten valmistelussa ja toiminnan käynnistyttyä. Juvan kunta on ollut Mikkelin seudun yhteistyössä virallisesti jäsenenä viimeksi vuosina 2011-2012, kun seudullista sosiaali- ja terveystoimea valmisteltiin. Tuolloin Juva ei kuitenkaan ollut mukana Mikkelin seudun kehityshankerahastossa.

Liitteenä ovat Seutufoorumin kokouksen (13.2.2018) pöytäkirjaote ja Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen ja Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön sekä siten Juvan kunnan liittymisen Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seutufoorumi, Juvan kunta, Mikkelin kaupunki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00