Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Aloite Liikennevirastolle Lintusalo - Hurissalo -vesiväylän merkitsemiseksi

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta aloitti kesällä 2017 yhteisalusliikennöinnin välillä Lintusalon Rapeikko – Hurissalon Kivisalmi. Yhteys toteutetaan Norppa II -aluksella, jonka kunta on vuokrannut toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Etelä-Savon Pelastuslaitokselta.

Ensimmäisenä kesänä alus pystyi kuljettamaan kerralla 10 henkilöä ja teki 78 edestakaista matkaa. Reitti keräsi heti merkittävän suosion, vaikka mainonta aloitettiin vasta alkukesästä ja lautan käyttäjiä oli yhteensä 1 054. Suosion myötä kunta päätti investoida kesälle 2018 Norppa II -aluksen muutostöihin, minkä johdosta kapasiteetti tulee nousemaan 10 henkilöstä 20 henkilöön.

Erityisesti Rapeikon alueella on paljon karikoita ja kulkuväylä on ahdas. Alueella on paljon myös vierasveneliikennettä ja Norppa II -aluksen reitti kulkee syväväylän poikki. Veneilijöiltä on tullut palautetta veneilyn turvallisuudesta alueella, koska reittiä ei ole mitenkään merkitty.

Norppa II -alusta ja siihen kiinteästi liittyvää Puumalan saaristoreittiä ollaan voimakkaasti kehittämässä tulevaisuudessa. Saaristoreitin matkailijamäärän voi  odottaa lisääntyvän merkittävästi. Yhteysaluksen kummankin sataman läheisyydessä on useita paikallisia matkailu- ja kauppapalveluita, joiden toimintaa ja matkailijavirtaa turvallinen vesireitti palvelisi. Reitti palvelee lisäksi geopark-kohteita ja niihin liittyvää matkailua.

Puumalan Veskansan kylät ry kirjelmöi Puumalan kunnalle joulukuussa 2017, että Norppa II:n rantautumisväylille tarvitaan merimerkit. Kirjeessä todettiin, että vesiliikenne Lintusalon Rapeikkoon (Nestorinrantaan) Vetojaon syväväylältä on kasvanut merkittävästi Norppa II:n alettua liikennöintinsä. Väylältä on kuitenkin vain kaksi karitonta reittiä Rapeikkoon,​ kaikialla muualla on vaarallisia kareja. Veskansan kylät ry ehdotti,​ että kunta esittää Liikennevirastolle,​ että se tekisi väylältä Rapeikon satamaan viitoitetun turvallisen reitin tai kaksi. Norppa II:n lisäksi Rapeikon satamassa asioivat myös huviveneilijät,​ jotka käyttävät paikallisia palveluja.

Lintusalon ja Hurissalon välisen reitin merkitsemiselle on olemassa hyvät perusteet. Vesilain 10 §:n mukaan: "Lupaviranomainen voi hakemuksesta määrätä yleiseksi paikallisväyläksi julkiseen väylään kuulumattoman vesistön osan, joka on tarpeen pitää avoinna yleistä laiva- tai veneliikennettä varten. Yleisenä veneliikenteenä pidetään myös vapaa-ajan veneilyä."  Vesilain mukaista lupaa väylän perustamiselle haetaan Aluehallintovirastosta. Hakijana on yleensä väylän tuleva ylläpitäjä (tässä tapauksessa Liikennevirasto). Yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen antaa oikeuden asettaa merenkulun turvalaitteita toisen vesialueelle.

Asiasta ja hakemuksen laatimisesta on alustavasti neuvoteltu Liikenneviraston kanssa. Mikäli hakemus tehdään ja lupa myönnetään, kohdentuu väylän perustamis- ja huoltokustannukset hakijalle eli tässä tapauksessa Liikennevirastolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta kirjelmöi Liikennevirastolle, jotta Liikennevirasto tekisi hakemuksen Aluehallintovirastolle paikallisväylän perustamisesta. Kunnanhallitus velvoittaa vs. kunnanjohtajan laatimaan kirjelmän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan Veskansan kylät ry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.