Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015, 110§) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion laadinta on tehty kunnanhallituksen 18.6. hyväksymän laadintaohjeen pohjalta. Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.

Kunta jatkaa vuonna 2019 osana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote). Essoten talousarvioehdotuksen mukaan Puumalan jäsenkuntalaskutus on tulevana vuonna 9 254 700 euroa. Essote on tehnyt talousarvionsa varautuen 1,7 %:n kustannusten nousuun. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä.

Kunnan taloudessa suurin menopaine on sote-kustannusten ohella henkilöstökuluissa. Vuonna 2018 sovittujen yleiskorotusten vaikutus on vuodelle 2019 n. 30 000 euroa, paikallisen järjestelyerän vaikutus n. 36 000 euroa ja lomarahaleikkausten poistumisen vaikutus n. 55 000 euroa.

Kunnan toimintatuotoiksi on arvioitu n. 2,56 milj. euroa ja toimintakuluiksi -18,7 milj. euroa. Toimintakate on näin ollen -16,15 milj. euroa. 

Valtuusto vahvisti marraskuun 2018 kokouksessaan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,0. Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat kiinteistöverolain salliman vaihteluvälin alareunoilla ja ne pidetään vuoden 2018 tasossa. Vuoden 2019 verotulokertymäksi arvioidaan kunnan talousarviossa n. 8 810 000 euroa, mikä on 230 000 enemmän kuin talousarvioon 2018 ennakoitu verotulo. Verotulojen arvioinnissa on kuitenkin lähdetty siitä, että ne on arvioitu Kuntaliiton veroennustetta vielä selvästi pessimistisemmin. Veroennuste näyttää kasvua sekä kunnallis- että yhteisöverossa. Kiinteistöveron ennakoidaan pysyvän samalla tasolla. Kaikkiaan verotuloihin ennakoidaan 3 prosentin kasvua (Kuntaliiton ennusteessa). 

Valtionosuuksien osalta talousarvion laadinnassa on käytetty Kuntaliiton antamaa syyskuun laskelmaa, joka näyttää, että Puumalalle kertyisi valtionosuuksia vuonna 2019 yht. 7 946 612 euroa. Valtionosuudet tippuisivat täten vuodesta 2018 yht. n. 310 000 euroa, mikä tarkoittaa 141 e / asukas vähemmän. Syyskuun laskelman jälkeen on tullut vielä yksi ennustelaskelma marraskuussa, mikä arvioi valtionosuuksiksi n. 10 000 euroa syyskuun ennustetta enemmän. 

Kunnan vuosikatteen arvioidaan olevan noin 614 000 euroa ja poistojen noin 591 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu siten arviolta 24 000 euroa.

Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta, mutta sitä suuremmat merkitään investointiosaan. Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan 885 000 euroa, joista suurimmat investoinnit ovat pienjäteaseman toteutus (200 000 e) ja hiekkatekonurmipintojen uusiminen (70 000 e). Katuja kunnostetaan 100 000 eurolla ja maanhankintaan on varattu 250 000 euron määräraha. Sataman kehittämiseen on varattu 50 000 euroa ja uuden pakettiauton hankintaan 45 000 e. Loppuosa investointibudjetista kohdistuu monipuolisesti eri toimintojen ylläpito- ja kehittämiskohteisiin, esim. seniorikotien kunnostamiseen, Geopark-kohteiden ja reitistöjen kehittämiseen sekä metsätien perustamiseen puunmyyntiä varten. Toiminnan ja investointien rahavirta jäisi n. 271 000 euroa negatiiviseksi.

Kunnan vanhoja talousarviolainoja on varauduttu lyhentämään lyhennysohjelman mukaisesti noin 475 000 eurolla, ja lainakanta tulee olemaan vuoden 2019 lopussa noin 612 500 euroa.

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 esitetään liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.