Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen voimaantulo

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 24.9.2018 § 25 hyväksynyt 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen. Valtuuston päätös on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston asiointipisteessä 27.9.2018 klo 9:00 – 15:00 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Hyväksymispäätöksestä on jätetty kaksi kunnallisvalitusta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitus 1 koskee kohteita 82, 83 ja 84 kiinteistöillä 623-433-3-133, 623-440-1-9 ja 623-430-1-80. Asia koskee kiinteistöjen 3-133 ja 1-9 loma-asunnon rakennuspaikkojen (2 kpl RA) muuttamista yhdeksi omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (1 kpl AO-1) kiinteistölle 1-80. Valituksessa vastustetaan rakennusoikeuksien siirtämistä sisäjärveltä ja saaresta Saimaalle. Valituksen tarkoittamat alueet on esitetty sijaintikartassa 1 ja liitekartoissa 2,3 ja 4. 

Valitus 2 koskee kohdetta 1 kiinteistöllä 623-416-3-38. Valituksessa vastustetaan kiinteistön käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnon rakennuspaikasta (RA) omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (AO-1) ja rakennusalueen laajentamista. Valituksen kohde on esitetty sijaintikartassa 5 ja liitekartassa 6.

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 § 1. mom mukaan "Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymän Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen tulemaan voimaan siltä osin, mihin päätöksestä jätettyjen valitusten ei katsota kohdistuvan.

Voimaantulo ei koske seuraavia liitekartoissa esitettyjä valituksenalaisia alueita kiinteistöillä 623-433-3-133 (liitekartta 2), 623-440-1-9 (liitekartta 3), 623-430-1-80 (liitekartta4) ja 623-416-3-38 (liitekartta 6).

Kunnanhallitus määrää kunnanvaltuuston 26.8.2002 § 56 hyväksymän Puumalan itäosien yleiskaavan mukaiset loma-asunnon rakennuspaikat (RA) kiinteistöillä 623-433-3-133 ja 623-440-1-9 MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon.

 

Valtuuston  II vpj. Martti Laine, jäsenet Olli Luukkonen ja Antti Kasanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus, valittajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.