Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 1.1.2019

PuuDno-2018-187

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan on käytettävä virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen mukaan paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 alkaen sopimusaloittain seuraavasti:

 • KVTES (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus): 1,2 % palkkasummasta = 1 513,58 €/kk
 • OVTES (kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus): 0,9 % palkkasummasta = 536,88 €/kk
 • TS (kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus): 0,9 % palkkasummasta = 322,26 €/kk
  • josta henkilökohtaisiin lisiin vähintään 0,3 % = 107,42 €/kk
  • muuhun 0,6 % = 214,84 €/kk
 • TTES (kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus): 1,2 % palkkasummasta = 0,49 €/tunti

 

KVTES:n paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

OVTES:n paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

TS:n paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella.

TTES:n paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä. Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta on käyty pääluottamusmiesten kanssa paikallisneuvottelut 18.10.2018 ja 31.10.2018. Neuvotteluissa päästiin yksimieliseen ehdotukseen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta:

KVTES:

 • Yhden toimistosihteerin tehtäväkohtaisen palkan korotukseen 50 €/kk työn vaativuuden perusteella (matkailupalvelujen tehtävät, hyvä kielitaito). Työn vaativuuden arviointi tehdään uudelleen, mikäli sitä ei ole tehty viimeisimpien tehtävämuutosten jälkeen.
 • Jäljelle jäävä erotus jaetaan tasan kaikkien KVTES:n piiriin kuuluvien henkilöiden kesken.

OVTES:

 • Esiopettajana toimivan lastentarhanopettajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään sama kuin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka.
 • OVTES:n järjestelyerästä jäljellejäävä erotus käytetään henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin pohjalta. Niiden henkilöiden osalta, joiden arvioinnit on tehty vuonna 2013, tehdään arviointi uudelleen marraskuun aikana.

TS:

 • Työnjohtajan tehtäväkohtaisen palkan korotukseen 50 €/kk.
 • Työpajan esimiehelle ja neljälle laitosmiehelle jaetaan loppuerä tasan.
 • Teknisen henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin varattu 0,3 % (107,42 e) jaetaan henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin pohjalta. Arvioinnit toteutetaan marraskuun aikana.

TTES:

 • Järjestelyerä käytetään henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin pohjalta.  Arvioinnit toteutetaan marraskuun aikana.

 

Paikallisneuvottelujen jälkeen ilmeni, että toimistosihteerin, jolle korotusta esitetään, työn vaativuuden arviointi on tehty tammikuussa 2017 ja sen pohjalta tehtäväkohtainen palkka määritelty 1.1.2017 lukien.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kohdentaa paikallisen järjestelyerän 1.1.2019 lukien seuraavasti:

KVTES:

 • Yhden toimistosihteerin tehtäväkohtaisen palkan korotukseen 50 €/kk työn vaativuuden perusteella (matkailupalvelujen tehtävät, hyvä kielitaito).
 • Jäljelle jäävä erotus jaetaan tasan kaikkien KVTES:n piiriin kuuluvien henkilöiden kesken.

OVTES:

 • Esiopettajana toimivan lastentarhanopettajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään sama kuin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka.
 • OVTES:n järjestelyerästä jäljellejäävä erotus käytetään henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin pohjalta. Niiden henkilöiden osalta, joiden arvioinnit on tehty vuonna 2013, tehdään arviointi uudelleen marraskuun aikana.

TS:

 • Työnjohtajan tehtäväkohtaisen palkan korotukseen 50 €/kk.
 • Työpajan esimiehelle ja neljälle laitosmiehelle jaetaan loppuerä tasan.
 • Teknisen henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin varattu 0,3 % (107,42 e) jaetaan henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin pohjalta. Arvioinnit toteutetaan marraskuun aikana.

TTES:

 • Järjestelyerä käytetään henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin pohjalta.  Arvioinnit toteutetaan marraskuun aikana.

 

Valtuuston pj. Unto Pasanen, jäsen Antti Kasanen, kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ja kunnanhallituksen vpj. Keijo Montonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi: Unto Pasanen, Antti Kasanen ja Harri Kautonen. Palvelussuhdejäävi: Keijo Montonen.

Laura Pitkonen esitti tämän pykälän puheenjohtajaksi Olli Luukkosta. Seija Ikonen kannatti Laura Pitkosen esitystä.

Olli Luukkonen toimi tämän pykälän puheenjohtajana.

 


 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00