Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Lieviskänkosken kunnostushanke

PuuDno-2018-199

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

ELY-keskusten harkinnanvaraisten avustusten hakuaika vuoden 2019 avustuksille on 23.10. - 30.11.2018. Avustusta on mahdollista hakea mm virtavesien kalataloudellisiin kunnostuksiin ja kunnostusten suunnitteluun. Lieviskän kyläyhdistys on ollut yhteydessä Puumalan kuntaan ja tiedustellut mahdollisuutta Lieviskänkosken kunnostamisen selvittämiseksi.

Paikanpäällä on järjestetty alustava maastokäynti, jossa oli kunnan, ELY-keskuksen, kyläyhdistyksen ja Puumalan kalatalousalueen edustajat. ELY-keskuksen mukaan hankkeen selvittämiseen ja suunnitteluun on mahdollista hakea avustusta, jonka määrä maksimissaan on 70 % toteutuneista kustannuksista. Alustava kustannusarvio selvitystyölle on n. 20 000 euroa, josta kunnan osuus olisi 10 %. Kalastusalueen ja alueen osakaskuntien osuudeksi on kaavailtu molemmille 10 %:n osuutta.

Alueen osakaskunnilla on vireillä osakaskuntien yhdistäminen, mikä on vielä kesken. Siksi olisi selkeintä, että Puumalan kunta hallinnoisi selvityshanketta ja hakisi sille em. avustusta. Hankkeelle on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, joka vastaisi hankkeen totettamisesta jatkossa.

Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet ja kustannukset nykyisen myllypadon purkamisesta ja kosken ennallistamisesta virtavesissä lisääntyvien kalalajien kuten järvitaimenen elinalueeksi. Selvitys- ja suunnittelutyön on kaavailtu valmistuvan keväällä 2020. Itse suunnittelutyö tullaan kilpailuttamaan ja teettämään alan konsultilla.

Lieviskän koski ja Lieviskän joki on Miettulan kosken ohella toinen vesialue Puumalan kalastusalueella, joka kunnostettuna sopisi virtavesissä kutevien kalalajien elinalueeksi. Siksi kosken kunnostuksella olisi merkitystä laajemminkin Puumalan uhanalaisten kalakantojen elinvoimalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta lähtee hallinnoimaan kunnostuksen suunnitteluhanketta ja hakee hankkeelle Pohjois-Savon ELY-keskuksen avustusta. Puumalan kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 10 % osuudella, joka on maksimissaan 2000 euroa. Hankkeelle avataan erillinen kustannuspaikka.

Hanke toteuttamisen ehtona on se, että osakaskunnat saavat kokoon omarahoitusosuutensa ja että hanke saa myönteisen päätöksen ELY-keskuksesta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus/Teemu Hentinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00