Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Henkilökohtaisen lisän arvioinnin perusteet

PuuDno-2018-188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa on uudistettu henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä 1.2.2013 alkaen. Silloin arvioitiin uuden järjestelmän mukaisesti koko kunnan henkilöstön henkilökohtaiset työsuoritukset.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä sopimusaloittain. Tarkastus siitä, onko vähintään 1,3 % palkkojen yhteismäärästä käytetty, tulee tehdä vuosittain.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmästä seuraavaa:

 • Henkilökohtaisiin lisiin käytettävä määrä, 1,3 % tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä sopimusaloittain (KVTES, OVTES, TS ja TTES), lasketaan vuosittain lokakuun palkkasummasta. Samalla lasketaan sopimusaloittain henkilöstölle maksettujen henkilökohtaisten lisien yhteismäärä. Mikäli maksettujen henkilökohtaisten lisien määrä jää alle 1,3 %:n, henkilökohtaisia lisiä tarkastetaan tehtyjen arviointien pohjalta.
 • Uuden henkilöstön osalta arviointi on suoritettava puolen vuoden työskentelyn jälkeen kuitenkin viimeistään henkilön työskenneltyä kunnan palveluksessa vuoden ajan.
 • Arviointi voidaan suorittaa myös määräaikaisesta työntekijästä/viranhaltijasta, mikäli hänen työ-/virkasuhteensa on yli vuoden mittainen.
 • Henkilökohtaisten työsuoritusten arviointi tehdään vakinaisen henkilöstön osalta joka toinen vuosi, 2019 alkaen.
 • Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia täsmennetään alkuvuodesta 2019 ja siitä vastaavat vs. kunnanjohtaja ja palvelujohtaja.

Muilta osin henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä pidetään 1.2.2013 voimaan tulleen järjestelmän mukaisena.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmästä seuraavaa:

 • Henkilökohtaisiin lisiin käytettävä määrä, 1,3 % tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä sopimusaloittain (KVTES, OVTES, TS ja TTES), lasketaan vuosittain lokakuun palkkasummasta. Samalla lasketaan sopimusaloittain henkilöstölle maksettujen henkilökohtaisten lisien yhteismäärä. Mikäli maksettujen henkilökohtaisten lisien määrä jää alle 1,3 %:n, henkilökohtaisia lisiä tarkastetaan tehtyjen arviointien pohjalta.
 • Uuden henkilöstön osalta arviointi on suoritettava puolen vuoden työskentelyn jälkeen kuitenkin viimeistään henkilön työskenneltyä kunnan palveluksessa vuoden ajan.
 • Arviointi voidaan suorittaa myös määräaikaisesta työntekijästä/viranhaltijasta, mikäli hänen työ-/virkasuhteensa on yli vuoden mittainen.
 • Henkilökohtaisten työsuoritusten arviointi tehdään vakinaisen henkilöstön osalta joka toinen vuosi, 2019 alkaen.
 • Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia täsmennetään alkuvuodesta 2019 ja siitä vastaavat vs. kunnanjohtaja ja palvelujohtaja.

Muilta osin henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä pidetään 1.2.2013 voimaan tulleen järjestelmän mukaisena.

 

Valtuuston pj. Unto Pasanen, jäsen Antti Kasanen, kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ja kunnanhallituksen vpj. Keijo Montonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi: Unto Pasanen, Antti Kasanen ja Harri Kautonen. Palvelussuhdejäävi: Keijo Montonen.

Laura Pitkonen esitti tämän pykälän puheenjohtajaksi Olli Luukkosta. Seija Ikonen kannatti Laura Pitkosen esitystä.
Olli Luukkonen toimi tämän pykälän puheenjohtajana.

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi

Pääluottamusmiehet, esimiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00