Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Aloite kt 62 yleissuunnitelman laatimisesta välille Mikkelin Hauhala - Puumala, Ryhäläntien risteys

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kantatie 62 on tärkeä kuljetusreitti Mikkelistä Puumalan kautta Imatran rajanylityspaikalle sekä Kaakkois-Suomen puunjalostuslaitoksiin. Itä-Suomen biotekniikan investointien myötä reitin merkitys vahvistuu. Joulukuussa 2017 elinkeinoelämän keskeiset toimijat arvottivat KT 62:n kolmanneksi merkittävimmäksi kantatieksi metsäteollisuuden näkökulmasta. KT 62 on myös matkailijoiden kauttakulkureitti esimerkiksi välillä Pietari-Imatra-Kuopio/Mikkeli. Tieosuudelle sijoittuu myös suosion saavuttanut Puumalan saaristoreitti, jonka kiersi kesällä 2018 lähes 2 000 pyöräilijää ja moottoripyöräilijää.  

Kantatie 62 tarvitsisi perusparannuksen välille Mikkelin Hauhala – Puumala, Ryhäläntien risteys (n. 31 km). Tieosuudella on uria etenkin mutkissa ja rinteissä, lukuisia reikiä päällysteessä ja paikka paikoin tien reunat ovat pettäneet. Puumalan saavutettavuutta ja tien turvallisuutta parantaisi merkittävästi, mikäli linjausta muutettaisiin siten, kun se on maakuntakaavaan merkitty. Välille ei ole olemassa tiesuunnitelmaa, joten aloitteessa esitetään, että kantatien kunnostamisesta laaditaan seuraavaksi yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma tulee olla ennen tiesuunnitelman laatimista. Tarvekartoituksia osuudelta on olemassa. 

Puumalan kunta on laatinut yleissuunnitelman tekemisestä aloitteen Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja aloite on liitteenä. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen aloitteeseen pyydetään mukaan keskeisiä sidosryhmiä. Allekirjoittajiksi ovat lupautuneet jo Etelä-Savon Kauppakamari ja SKAL Itä-Suomi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen aloitteen ja lähettää sen Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.