Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 VisitSaimaa2 -Lakeland Finland 2019-2021 - hankkeeseen osallistuminen

PuuDno-2019-76

Valmistelija

 • Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, tuula.vainikka@puumala.fi

Kuvaus

Visit Saimaa2 - Lakeland Finland -hanke on maakunnallinen kehittämis-ja markkinointihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa Saimaata merkittävänä matkailualueena Lapin ja Helsingin rinnalla. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kansainvälisille markkinoille kotimaan matkailua unohtamatta. Hanke hyödyntää edellisten kehittämishankkeiden tuloksia, mutta painopiste siirretään tuotteistamisesta entistä enemmän myynnin edistämiseen, digitaalisiin jakelukanaviin sekä kestävään matkailuun. Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat GoSaimaa (Lappeenranta, Imatra), Lakelandin muut alueet ja kansallinen Visit Finland.

Visit Saimaa 2 -hankkeella haetaan ratkaisuja Saimaan matkailun edistämiseen toteuttamalla mm. seuraavia
toimenpidekokonaisuuksia:

 • Alueen tunnettuuden kasvattaminen ja vahvistaminen kotimaassa ja kansainvälisesti: Lake Saimaa - Purest Finland -brändin vahvistaminen ja yhteismarkkinointi
 • Alueellisen matkailumyynnin edistäminen
 • Saimaan alueen yhteisen digialustan kehittäminen ja käyttöönotto
 • Yrityksien digitaalisten valmiuksien edistäminen ja digitaalisten jakelukanavien käyttöönotto
 • Vastuullisen matkailun edistäminen ja kestävän matkailun periaatteiden ja käytäntöjen jalkauttaminen yrityksiin
 • Osaamisen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaisesti
 • Kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentaminen ja vahvistaminen

Kotimaan lisäksi, hankkeen kansainvälisiä kohdemarkkinoita ovat mm. lähimarkkinat (Ruotsi, Venäjä), Keski-Eurooppa (DACH, UK), Etelä-Eurooppa (Italia, Espanja) ja Aasia (Kiina, Japani). Hankkeen teemoitettuina kärkinä näillä markkinoilla ovat Saimaan kiertomatkat, puhdas luonto ja hyvinvointi, aktiviteetit ja outdoors, Saimaan ruokakulttuuri, paikalliset elämykset ja elämäntapa, kulttuuri ja perinteet. Asiakkaan ostopolku helpottuu digitaalisten ratkaisujen ja alustojen käyttöönoton myötä ja saavutettavuus paranee mm. uusien lentoyhteyksien vuoksi.
Hankkeen tuloksena Saimaan tunnettuus ja vetovoima kasvaa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, matkailutulo kasvaa 3-5 % vuodessa ja matkailusesongit pidentyvät. Alueen matkailupalvelut ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa sähköisissä myyntikanavissa. Lisääntyneen myynnin johdosta yritysten kannattavuus paranee, työpaikkojen määrä lisääntyy ja alueen elinvoima kasvaa. Hankkeen päättyessä Saimaa tunnetaan kestävän matkailun edelläkävijänä ja arvostettuna yhteistyökumppanina eri sidosryhmien keskuudessa.

Hankkeen kesto on 2,5 vuotta ja aloitus aikaisintaan 1.7.2019. Hanketta hallinnoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 560 000 €, josta EAKR ja valtion rahoitusta 1 764 000 €, kuntien rahoitusta 606 000 € ja yksityistä rahoitusta 190 000€.

Kuntien hankerahoitus on edellytys kunnan matkailuyritysten osallistumiselle hankkeeseen, mutta samalla se mahdollistaa alueen kansainvälisen vetovoiman ja tunnettavuuden kasvattamisen. Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät kunnan koon ja matkailullisen potentiaalin mukaan. Hankkeeseen osallistuville on varattu paikka hankkeen ohjausryhmässä.

Puumalan kunnan hankerahoitukseksi esitetään 50 000€ (20 000 € / vuosi, alv. 0%) yhteensä koko hankkeen aikana.

Hankehakemus ja esitys kuntarahaosuudesta ovat oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 1. kunta osallistuu VisitSaimaa2 - Lakeland Finland -hankkeeseen vuosina 2019-2021.
 2. kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 5353/4460. Vuodelle 2019 on varattu määrärahaa 20 000 euroa, josta osa kohdentuu meneillään olevaan VisitSaimaa -hankkeeseen.
 3. kunnan edustajana hankkeen ohjausryhmässä toimii markkinointipäällikkö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maisa Häkkinen, markkinointipäällikkö, elinkeinokehittäjä, Puumalan yrittäjät, taloushallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00