Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 USO- Uuden sukupolven organisaatiot verkostoprojektiin osallistuminen vuosina 2019 - 2020

PuuDno-2019-83

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

USO-verkosto on kuntien, Kuntaliiton ja kuntien vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija.

Verkosto on tarjonnut jo kohta kahdeksan vuoden ajan ja yli 60 kunnalle ympäri Suomen tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. USO-verkoston toimijoina ja kohderyhmänä ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto sekä kuntien tarpeiden mukaan myös muut sidosryhmät.

USO:n viides kausi käynnistyy vuonna 2019. Keskeisiä tulevan kauden teemoja ovat:

  1. Ennakoiva ja tiedolla johdettu kunta
  2. Kukoistava kunta
  3. Resurssiälykäs kunta.

USO 2019 -verkostossa kunnat saavat:

  • Kahdeksan valtakunnallista tapahtumaa keskinäiseen verkostoitumiseen ja tiedon jakamiseen.
  • Vertailevan lähtötilanneanalyysin, jolla kuvataan eri näkökulmista kunnan asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin.
  • Analyysiä täydentävän kehittämiskeskustelun, jossa muodostetaan yhteinen näkemys keskeisistä kehittämistarpeista ja USO-verkoston hyödyntämisestä kunnan omassa kehittämistyössä.
  • Viisi kuntakohtaista työpajaa, jotka räätälöidään ja toteutetaan yhdessä kunnan tarpeista lähtien.

USO:n viidennelle kaudelle ovat ilmoittautuneet esimerkiksi Salo, Juva, Inari, Utajärvi, Kangasala ja Rovaniemi.

Kuntakohtainen vuosimaksu Puumalan kunnalle on 9 000 euroa + ALV. Liitteenä sopimusluonnos ja oheismateriaalina projektin esittely. Yhteyshenkilöinä ovat kehityspäällikkö Jarkko Majava Kuntaliitosta ja toimialajohtaja Sami Miettinen FCG:ltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta osallistuu USO – Uuden sukupolven kuntaorganisaatio -projektiin vuosina 2019 ja 2020. Kustannukset kohdennetaan kunnanvaltuustolle (3000). Lisäksi kunnanhallitus keskustelee ja päättää siitä, millaisella kokoonpanolla tilaisuuksiin on hyvä osallistua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kuhunkin tilaisuuteen osallistuu aina kunnanjohtajan lisäksi myös luottamushenkilöedustajia.  

Tiedoksi

Kehityspäällikkö Jarkko Majava Kuntaliitto Toimialajohtaja Sami Miettinen FCG Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00