Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tontinostotarjous / Airokuja 2

PuuDno-2019-84

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston 12.12.2016 § 50 hyväksymän Puumalan kunnan hallintosäännön 14 § mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta. 

SaV Yachts Oy on jättänyt 5.200 euron tarjouksen noin 6500 m2:n teollisuus­ton­tin os­ta­mi­sesta osoitteesta Airokuja 2. Ostajalla on voimassa oleva vuokrasopimus alueesta ja kunnanhallituksen 26.3.2018 § 43 hyväksymä poikkeamislupa venekorjaamohallin rakentamiseksi. Rakennuslupahakemus on vireillä. Ostajalla on venekorjaamo ja halli vastapäätä osoitteessa Airokuja 1.

Liit­teenä on kaup­pakirja Puu­malan Kirkon­kylän kiinteistöjen Kai­paisenpelto 6:248 (n. 5040 m2) ja Teollisuusalue 6:256 (n. 1460 m2) määräaloista kort­telissa 113. Alue on ase­ma­kaavan mu­kaista ympä­ristö­häiriöitä aiheuttamat­tomien teolli­suusrakennusten kortteli­aluetta (TY) ja huoltoasemarakennusten korttelialuetta (LH). Kaavamääräyksen mukaan alu­eelle ei saa si­joittaa laitos­ta, jo­ka aiheuttaa ympä­ristöä häi­ritse­vää melua, tärinää, ilman pilaantumis­ta, ras­kasta liikennettä tai muuta häi­riötä.

Kauppakirjassa on rakentamisvelvoite: Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa kauppa raukeaa.

Tontin pohjahinta on voimassa olevan päätöksen mukaan 0,67 €/m2. Tarjouksen neliöhinta on 0,80 €/m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 5.200 € tar­jouk­sen noin 6500 m2:n tontista Kir­kon­ky­län ase­makaavan kort­telissa 113. Sa­malla kun­nanhal­litus päättää hyväksyä liitteenä ole­van kauppa­kirjan Puu­malan kun­ta / SaV Yachts Oy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja, hallinto- ja talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00