Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Suvorov -hankkeeseen osallistuminen

PuuDno-2019-78

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on valmistellut hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta ns. Suvorovin reitteihin liittyvän matkailureitin ja matkailutuotteiden kehittämiseksi. Rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelmasta. Virkistysalueen hankevalmistelija on kontaktoinut hankkeen potentiaalisia partnereita ja kerännyt tietoja eri tahojen toiveista ja tavoitteista sekä rahoitusvalmiuksia hankkeelle. Puumalan kunta on ollut mukana hankkeen valmistelussa alkuvaiheista alkaen.

Hankkeella on kolme tavoitetta:

 1. Parantaa Suvoron-reitin linnoitus- ja kanavaverkoston saavutettavuutta informaation ja infrastruktuurin kehittämisellä reitin eri kohteissa Suomessa ja Venäjällä. Selvityksen tekeminen keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä ja investointien suunnittelu.
 2. Lisätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä reittiin Suomen ja Venäjän välillä (viranomaiset, historian asiantuntijat, organisaatiot, matkailutoimijat ja Suvorov-reitin sijaintikunnat ja -alueet sekä järjestöt). Lopputuloksena Suvorovin historian ja -kohteiden sekä reitin tunnettuus ja siihen liittyvä palvelutarjonta kasvaa merkittävästi. Tavoitteena on myös edistää teemallista kulttuuri-ja luontomatkailua Kaakkois-Suomen ja Leningradin oblastinalueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa potentiaalia. Hankkeella luodaan edellytykset Suvorov-teemaisen Euroopan Neuvoston kulttuurireitin rakentumiselle.
 3. Edistää teemallista kulttuuri- ja luontomatkailua Kaakkois-Suomen ja Leningradin oblastin alueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa potentiaalia tapahtumissa. Tapahtumilla lisätään alueen ihmisten ja matkailutoimijoiden tietoisuutta Suvorovin ajasta ja kohteista.

Lisäksi tavoitteena on yritysten ja muiden Suvorov-reittiin kytkeytyvien toimijoiden rajan ylittävän yhteistyön lisääminen ja osaamisen vahvistaminen. Esim. luodaan toimintamallit tapahtumien ja konserttien yhteistuotantoon ja toteuttamiseen sekä reittituotteiden markkinointiin.

Työtapoina ovat mm.

 1. Seminaarit ja työpajat.
 2. Benchmarkaus, kohdevierailut ja tuotetestaukset.
 3. Suvorov-reitin kohteissa pienimuotoiset kunnostustoimenpiteet.
 4. Suvorov-reitin kohteiden infotaulut yhdenmukaisina sekä Suomen että Venäjän kohteissa.
 5. Yhteiset markkinointimateriaalit ja markkinointitoimenpiteet .
 6. Viestintä: Suvorov-tietoportaali/verkkosivut, lehdistötiedotteet, radio- ja tv-ohjelmat.

Hankkeen suomalaisiksi partnereiksi on kutsuttu (ei vielä kaikilta sitoumuksia):

 • Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö/Lead partner (edustaa Etelä-Karjalan kuntia: Lappeenranta, Luumäki, Savitaipale, Ruokolahti, Imatra)
 • Etelä-Savon kunnat (Puumala, Sulkava)
 • Kaakkois-Suomen Ely-keskus / Liikennevirasto

Hankkeen osallistujia ovat: Metsähallitus, Museovirasto, useat historian ja matkailualan toimijat Suomessa.

Venäläisiksi partnereiksi on kutsuttu:

 • ITMO University (Pietari), International Management Institut StP
 • GBU LO «Matkailuneuvonta»
 • GBUK LO «Museovirasto»

Hankkeeseen osallistujia: Suvor-museo, Pietari, NP Losevsky resort, Leningradin alueen sinfoniaorkesteri (Leningradin alueen valtiollinen laitos), muut kulttuuri-ja vapaa-ajanjärjestöt, Leningradin oblastit (Viipuri, Priozersk, Volkohov).

Hankkeen toimenpiteitä ovat: Selvitykset ja suunnitelmat kanavaverkoston ja matkailureittien investointitarpeista, Suvorov-matkailureitistön ja sisällön suunnittelu, kulttuuri- ja tapahtumamatkailun kehittäminen ja tuotteistus.

Hankkeeseen haetaan rahoitusta CBC-ohjelmasta. Hakemuksesta ja hankkeen hallinnoinista vastaa virkistyssäätiö. Hankkeen kokonaiskustannukset suomalaisilla partnereilla ovat yhteensä 685 000 €.  Tarvittava omarahoitus (20 %) on 137 000 €. Puumalan kunnan osuudeksi on neuvoteltu 5 000 euroa yhteensä 30 kuukauden ajalta.

Puumalan kunta hyötyisi hankkeesta etenkin matkailun sekä tulevaisuuden veneliikenteen kehittämisen kannalta. Hankkeen toimenpiteet kohdentuisivat etenkin Puumalan itäisiin osiin, jossa sijaitsee Kukonharjun kanava. Kanava sijaitsee aivan Puumalan ja Ruokolahden rajalla ja on yksi Saimaa Geoparkin kohteista. Kenraali A.V. Suvorovin (1729-1800) johdolla Saimaalle rakennettiin 1790-luvun neljä kanavaa. Ne olivat osa Venäjän länsirajan puolustamiseksi tarkoitettua Kaakkois-Suomen linnoitusketjua ja Saimaan laivaston purjehdusväylää Lappeenrannan linnoituksen ja Savonlinnan Olavinlinnan välillä. Kunnostetut kanavat ovat: Kutvele (Taipalsaaren ja Ruokolahden rajalla), Käyhkää (Ruokolahti), Kukonharju (Ruokolahden ja Puumalan rajalla) ja Telataipale (Sulkava). Hankkeessa on tarkoitus mahdollistaa tulevaisuudessa veneliikenne kanavalta toiselle siten, että tässä hankkeessa tutkitaan esim. Käyhkään kanavan ns. nostaminen eli käynnistetään yleissuunnitelman teko. Hankkeessa vauhditetaan matkailua edistävien tapahtumien syntymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Puumalan kunta osallistuu Suvorovin reitit -hankkeeseen.
 2. Kunnan osuus kustannuksista on koko hankkeen ajalta 5 000 euroa ja ne kohdennetaan kustannuspaikalle 5353 (elinkeinopalvelut).
 3. Kunta toimii hankkeessa pääpartnerina eli edustaa Etelä-Savon kuntia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, Etelä-Karjalan liitto, taloushallinto, markkinointipäällikkö, elinkeinokehittäjä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00