Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kuntalaisaloite Puumalan kunnantalon edessä olevan aukion nimeämiseksi

PuuDno-2018-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Nimikilpailu julistettiin avoimeksi Puumala-lehdessä 13.12.2018 ja se oli voimassa 15.1.2019 saakka. Nimi tuli olla puheessa ja kirjoiteuksessa helposti taivutettava ja siihen oli sisällytettävä sana "tori" tai "aukio". Nimiehdotus ei saanut olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Osallistuja sai ehdottaa useampaa nimeä. Lisäksi kunta ilmoitti, että se ei sitoudu valitsemaan nimeä kilpailuehdotusten joukosta ja sillä on oikeus suunnitella kohteen lopullinen nimi saatuja ehdotuksia hyödyntäen.

Nimiehdotuksia tuli määräaikaan mennessä erittäin runsaasti. Nimiehdotukset ovat liitteenä.

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä on käynyt nimiehdotukset läpi ja ehdottaa hyvinvointilautakunnalle, että se ehdottaisi kunnanhallitukselle kunnantalon edustan nimeksi Puolukkatori. Perustelut esitykselle ovat: nimi on lyhyt ja hyvin muistettava, nimellä on historia, joka liittyy kunnantaloon (puolukkalinna) ja nimi herättää mielenkiintoa. Lisäksi hyvinvointipalvelujen johtoryhmä esittää, että kunnantalon edustalle laitetaan nimikyltti ja nimen julkistamiseksi järjestetään juhlalliset avajaiset puolukka-teemalla (tarjolla olisi puolukkaa kaikiisa muodoissa sekä puolukka aiheista musiikkia ja runoja).

Nimikilpailun yhteydessä yleisöä pyydettiin antamaan toimintaideoita aukion käytön monipuolistamiseksi kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että kunnantalon edustan nimeksi tulee Puolukkatori. Lisäksi kunnanhallitus päättää tilata torille nimikyltin ja järjestää nimen julkistamistilaisuuden ja torin avajaiset puolukka-teemalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnantalon edustan nimeksi tulee Puolukkatori. Lisäksi kunnanhallitus päättää tilata torille nimikyltin ja järjestää nimen julkistamistilaisuuden ja torin avajaiset puolukka-teemalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Hyvinvontilautakunta, Hyvinvointilautakunnan johtoryhmä, Markkinointipäällikkö 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00