Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

PuuDno-2016-114

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymässä on yhteensä 36 kuntaa, joista Etelä-Savossa on 11.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on lähestynyt kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoja esityksellä, että valtuustot hyväksyisivät Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen. Omalta osaltaan yhtymävaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 28.11.2018 yhtymävaltuustossa. 22.2.2019 lähetetyssä saatteessa jäsenkuntien valtuustoja pyydetään hyväksymään purkusopimus viimeistään touko-kesäkuussa 2019.

Kuntayhtymä kuuli jäsenkuntiaan kuntayhtymän tilanteesta kevättalvella 2018. Puumalan kunnanhallitus otti asiaan kantaa 26.3.2018 § 48. Kaikki vastanneet jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla. Kuntayhtymä päätti käynnistää purkutyön ja valmistella purkusopimuksen itse yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Purkutyöstä järjestettiin jäsenkunnille työkokous 26.9.2018 Mikkelissä.

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto esittää jäsenkunnille purkusopimusta hyväksyttäväksi. Purkusopimuksessa on tarkoitus sopia esimerkiksi kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.

Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Kesästä alkaen kuntayhtymän johtaja on ainoa kuntayhtymän työntekijä. Maa- ja metsäomaisuuden myynti toteutettiin syksyllä 2018. Kuntayhtymän laitosalue siirtynee uudelle omistajalle kevään 2019 aikana. Arkiston selvitys jatkosäilytykseen etenee ja valmistunee vuoden 2019 aikana.

Kuntayhtymän eläkemenoperusteiset kustannukset jäävät jäsenkuntien vastattavaksi Kevan laskelmien perusteella. Maksu siirtyy kuntayhtymältä osakaskunnille purkusopimuksen hyväksyntää seuraavan kalenterivuoden alusta. Keva laskuttaa suoraan kuntia. Vuoden 2018 ennakoissa kuntayhtymän eläkemenoperusteinen maksu on 79 259,96 euroa ja Puumalan kunnan eläkemenoperusteinen suhteellinen maksuosuus on tuosta summasta 2,626365675 %. Tämä tarkoittaa 2 081,66 euroa.

Omaisuuden jako jäsenkuntien kesken toteutetaan siten, että lopullinen jako lasketaan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen perusteella. Kuntayhtymän viimeinen (purkautumisvuoden) tilinpäätös laaditaan siten, että viimeisen tilinpäätöksen jälkeiset kustannukset ovat siinä mukana arvioina. Kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jälkeisistä kustannuksista pidetään Mäntyharjun kunnan kirjanpidossa erillistä seurantaa siten, että kunta palauttaa/laskuttaa arvioidusta poikkeavan summan jäsenkunnille/-kunnilta peruspääomaosuuksien suhteessa. Puumalan kunnan peruspääoman osuus kuntayhtymässä on 0,51681 % eli 5 915,33 euroa.

Purkusopimuksen mukaisesti jäsenkunnat oikeuttavat kuntayhtymän istuvan hallituksen jatkamaan toimintaansa kuntayhtymän purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan siten, että sen toiminta lakkaa kuntayhtymän viimeisen (purkautumisvuoden) tilinpäätöksen allekirjoituskokoukseen. Yhtymähallitus toimii purkautumishetken kokoonpanossa ja puheenjohtajistolla. Vastaavasti johtava viranhaltija jatkaa purkautumisen jälkeisten töiden vaatimissa valmistelu- ja esittelytehtävissä, kunnes Mäntyharjun kunta hänet yhtymähallituksen esityksestä erottaa. Kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen. Myös kuntayhtymän tarkastuslautakunta jatkaa kuntayhtymän purkautumiseen saakka. Yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kuntayhtymän johtaja ovat kuntayhtymän purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan osana Mäntyharjun kunnan organisaatiota. Niihin sovelletaan ensisijaisesti kuntayhtymän ja toissijaisesti Mäntyharjun kunnan hallinto- ja muita säännöksiä. Kustannuksista vastaa kuntayhtymä.

Purkusopimus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.