Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu yleiskaavamuutoksen laatimiskustannuksia koskevasta maksusta

PuuDno-2017-25

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on 29.9.2011 § 32 päättänyt laskutusperusteista teknisten palvelujen toimialalla. Päätöksen mukaan yleiskaavan muutos maanomistajan hakemuksesta maksaa 900 euroa ja kielteinen päätös 450 euroa.

Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 76 § nojalla periä maanomistajilta yleiskaavan laatimis- ja muuttamiskustannuksia. Ensimmäisten rantaosayleiskaavojen laatimisesta ei ole peritty maanomistajilta kustannuksia. Yleiskaavat on päätetty päivittää niiden laatimisjärjestyksessä siten, että viran puolesta tehtävien muutostarpeiden yhteydessä maanomistajille on annettu mahdollisuus esittää perusteltuja kaavamuutostoiveita, joista päätetään samassa kaavaprosessissa kunnan omien muutostarpeiden kanssa. Näin on vähennetty maanomistajien tarvetta ryhtyä oman ranta-asemakaavan laatimiseen, koska yksittäisten kaavamuutosten teettäminen ranta-asemakaavaprosesseilla tulisi kustannuksiltaan huomattavasti monimutkaisemmaksi ja kalliimmaksi kuin yleiskaavaprosessin yhteydessä tehdyt muutokset. Ranta-asemakaavaprosessissa maanomistaja vastaa kaikista kustannuksista.

Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan päivittämisen yhteydessä tehtiin myös maanomistajien esittämiä muutoksia. Yleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 17.3.2016 ja laskutus on tehty siten, että eräpäivä oli 23.12.2016.

Laskuista on tehty kymmenen huomautusta. Lisäksi 10.1.2017 on avoimena yksi lasku, joista ei ole tehty kirjallista huomautusta eikä maanomistajaa ole tavoitettu. Huomautuksista neljä koskee ennestään rakennettuja rakennuspaikkoja ja kuusi rakentamattoman rakennuspaikan siirtämistä.

Rakennetuista rakennuspaikoista kahdelle on tehty lainvoimaisia rakennuslupapäätöksiä vuosien 2003-2010 aikana. Luvat on myönnetty vähäisinä poikkeamisina eikä lupaehtona ole ollut sitoutumista kaavamuutokseen. Rakennetuista rakennuspaikoista kaksi sijaitsee siten, että kaistale maa- ja metsätalousaluetta rakennuspaikkojen välistä on muutettu rakennusalueeksi. Kiinteistöt ovat saaneet lisämaata hankkimalla em. alueen hyödykseen.

Rakentamattomien rakennuspaikkojen sijainteja on muutettu vuoden 1998 lainvoimaiseen yleiskaavaan verrattuna noin 50-200 m. Yksi näistä loma-asunnon rakennuspaikoista on muutettu myös vakituiseen asumiseen soveltuvaksi. Rakentamattomilla rakennuspaikoilla on tehty maastokatselmus ja luontoselvitys, joista on muodostunut kunnalle kustannuksia. Rakentaminen 17.3.2016 voimaan tulleen yleiskaavan siirretyille rakennuspaikoille olisi ollut poikkeamislupa- ja rakennuskieltopäätösten varassa ilman kaavamuutosta. 

Huomautuksia on perusteltu mm. sillä, että 

- alkuperäisessä kaavassa rakennuspaikka on sijoitettu rakentamiselle soveltumattomaan paikkaan

- alkuperäisessä kaavassa on otettu virheellisesti laitettu ylimääräinen tontti väärästä paikasta pois

- maanomistajalle ei ole kerrottu, että kaavamuutoksesta peritään maksu

- muutos on tehty muinaismuistokohteen vuoksi

Huomautukset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kaavamuutoskohteet esityslistan oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 

1. Rakennettujen rakennuspaikkojen osalta laskut hyvitetään.

2. Rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta laskuja ei hyvitetä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Yhden kiinteistön omistajat ovat jättäneet Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen teknisen lautakunnan päätöksestä 19.1.2017 § 3. Päätös koskee maanomistajan hakemuksesta tehdystä yleiskaavan muutoksesta perittävää 900 euron maksua. Kiinteistö on Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan alueella. Kaavamuutos on tullut vireille vuonna 2009. Kaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi 17.3.2016. Kaavamuutoksesta perittävästä maksusta on tiedotettu asianosaisille kirjeellä kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä.  

Tekninen lautakunta on 29.9.2011 § 32 päättänyt teknisen toimialan laskutusperusteista seuraavasti: maanomistajan hakemuksesta hyväksytystä kaavamuutoksesta perittävä maksu on 900 euroa. Päätöksessä ei ole erityisesti perusteltu maksua. Maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n mukaan ”Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan.”

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan taksaan perustuvan maksun maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n vastaisena.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0037/3 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää:

1. merkitä asian tietoonsa saatetuksi

2. että kunta ei hae valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta

3. saattaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.