Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan muutos tiloilla 623-430-1-79 (osa) ja 623-430-1-89 (osa) kaavaehdotus

PuuDno-2022-51

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta yhden RA-rakennuspaikan (loma-asuntoalueen) siirtämistä tilojen välillä ja muuttamista AO-1 rakennuspaikaksi.

Yleiskaavan muutos koskee Puumalan Lieviskän alueella sijaitsevia tiloja 623-430-1-79 ja 623-430-1-89.

Kaavan suunnittelualueella on voimassa Puumalan itäosien rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa 18.2.2002 ja päivitetty 13.6.2002. Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa alue on osoitettu merkinnöillä RA (loma-asuntoalue) ja M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Eteläisemmän tilan 623-430-1-79 naapurissa, tilalla 623-430-1-80 on kunnanvaltuuston 2018 hyväksymä ja 2021 kesällä voimaan tullut kaavamuutos. Pohjoisemman tilan 623-430-1-89 alueella on tehty kaavamuutos, joka on hyväksytty vuonna 2018.

Kaavamuutosalueet ovat eri maanomistajien omistuksessa, mutta eteläisemmän alueen osalta on tehty kiinteistökaupan esisopimus, jonka ehtona on kaavamuutoksen toteutuminen.

Tilalla 1-79 olevat rakennukset on tarkoitus purkaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Se on myös kunnan vaatimus.

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa vireille tulleen Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.
 

Keskustelun kuluessa jäsen Martti Laine esitti, että Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineistoa ei aseteta nähtäville. Perusteluna on, että kaavaehdotus on yleiskaavoituksen periaatteiden vastainen.
Rakennusoikeuksien siirrossa tulee rakennuspaikkojen arvo vastata toisiaan. Yleisperiaatteena on ollut, että esim. kaksi saari- tai sisäjärven tonttia vastaa yhtä omarantaista Saimaanrannan mannertonttia. Nyt puheena olevat rakennuspaikat eivät vastaa arvoltaan toisiaan. Asia ilmenee laaditusta kiinteistökaupan esisopimuksesta. Rakennuspaikka, josta rakennusoikeus siirretään, on arvoltaan sopimuksen mukaan 22 000€, kun taas uuden rakennuspaikan arvo olisi useampi kertainen. Rakennuspaikka, jolta rakennusoikeus siirretään, ei käytettävyydeltään ole rantarakennuspaikka, koska yksityistie kulkee rakennuspaikan läpi lähellä rantaa eikä esim. rantasaunan rakentaminen tien ja rannan väliin ole mahdollista. Rantaviivaa on vain n. 10m. Rakennuspaikkaa rasittaa myös laskuoja. Mikäli muutosehdotus hyväksytään ei maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteudu.
Kaavoituksella ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille maanomistajille. Tämä vaatimus korostuu vielä kaavoja muutettaessa. Yleiskaavaa aiemmin laadittaessa koko alueelle, täytyy asukkaiden ja maanomistajien voida luottaa sen aikaisella kaavaratkaisulla luotujen olosuhteiden säilyminen. Uusi rakennuspaikka sijoittuu vastapäätä lahden toisella puolella olevaa rantasaunaa, mistä koituu huomattavaa haittaa naapurille. Samoin uusi rakennuspaikka on toisen naapurin välittömässä läheisyydessä ilman suojavyöhykettä.  

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Martti Laineen tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

Keskustelun kuluessa Laura Pitkonen esitti, että asia jätetään pöydälle. Jäsenet Airi Tella ja Minna Korhonen kannattivat Laura Pitkosen esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen jäseniltä sopiiko Pitkosen esitys vai tarvitseeko asiasta äänestää. Esitys sopi kunnanhallitukselle.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kuvaus

Yleiskaavan muutos koskee Puumalan Lieviskän alueella sijaitsevia tiloja 623-430-1-79 ja 623-430-1-89. Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta yhden RA-rakennuspaikan (loma-asuntoalueen) siirtämistä tilojen välillä ja muuttamista AO-1 rakennuspaikaksi.

Kaavan suunnittelualueella on voimassa Puumalan itäosien rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa 18.2.2002, sen päivitys on hyväksytty 24.9.2018 ja tullut voimaan 29.11.2018. Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa alue on osoitettu merkinnöillä RA (loma-asuntoalue) ja M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Eteläisemmän tilan 623-430-1-79 naapurissa, tilalla 623-430-1-80 on kunnanvaltuuston 2018 hyväksymä ja 2021 kesällä voimaan tullut kaavamuutos. Pohjoisemman tilan 623-430-1-89 alueella on tehty kaavamuutos, joka on hyväksytty vuonna 2018.

Kaavamuutosalueet ovat eri maanomistajien omistuksessa, mutta eteläisemmän alueen osalta on tehty kiinteistökaupan esisopimus, jonka ehtona on kaavamuutoksen toteutuminen.

Tilalla 1-79 olevat rakennukset on tarkoitus purkaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Se on myös kunnan vaatimus.

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muodosteta, vaan olemassa olevat rakennusoikeudet siirretään toteuttamisen kannalta parempaan paikkaan.

Asia jätettiin pöydälle kunnanhallituksen kokouksessa 14.2.2022. Tämän jälkeen kunnan valmistelevat virkamiehet ovat käyneet haetussa, uudessa vakituisen asumisen paikassa kaksi kertaa, 17.2.2022 ja uudelleen 5.4.2022. Ensimmäisellä käynnillä mukana oli hankkeeseen ryhtyvä taho ja toisella kertaa hankkeen vaikutuspiirissä asuva naapuri.  Käyntien jälkeen kaavoittaja on tehnyt muutoksia rakennuspaikan rajaukseen.

Uudessa esityksessä rakennuspaikan pinta-alaksi tulee noin 5000 m2, jolla rakennusjärjestyksen määräysten mukaan rakennusoikeutta on 250 kerrosneliömetriä. Keskustelujen ja käyntien perusteella kaavaluonnosta on tarkennettu rakennuspaikan muodon osalta siten, että se sijoiteltiin entistä selkeämmin avautuvaksi kohti luodetta ja näköyhteyden mahdollisuus Ukonlahden suuntaan on vastarantavaikutuksen takia minimoitu.

Kaavaselostusta on myös päivitetty, sen pieniä havaittuja kirjoitusvirheitä korjattu ja mm. tieyhteyttä käsittelevään kohdassa todetaan, että tieyhteys voidaan tehdä kaavamuutosalueen maanomistajan omien tilojen kautta. Sosiaalisten vaikutusten osalta on selostukseen tehty pientä tarkennusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa vireille tulleen Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Martti Laine esitti, että Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineistoa ei aseteta nähtäville. Perusteluna ovat Martti Laineen tämän asian edellisessä käsittelyssä (Kh 14.2.2022 § 19) esittämät perusteet sekä Natura-arvion puuttuminen.

Puheenjohta totesi, että jäsen Martti Laineen tekemää ehdotusta ei kannatettu.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti asettaa vireille tulleen Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti kokouksessaan 25.4.2022. Nähtävillä olosta tiedotettiin kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä 2.5. - 2.6.2022. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saatiin lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta. Sillä ei ollut huomauttamista kaavamuutokseen. Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole kommentoitavaa oheiseen kaavaan.

Yleiskaavan muutos koskee Puumalan Lieviskän alueella sijaitsevia tiloja 623-430-1-79 ja 623-430-1-89. Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta yhden RA-rakennuspaikan (loma-asuntoalueen) siirtämistä tilojen välillä ja muuttamista AO-1 rakennuspaikaksi.

Kaavan suunnittelualueella on voimassa Puumalan itäosien rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa 18.2.2002, sen päivitys on hyväksytty 24.9.2018 ja tullut voimaan 29.11.2018. Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa alue on osoitettu merkinnöillä RA (loma-asuntoalue) ja M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Eteläisemmän tilan 623-430-1-79 naapurissa, tilalla 623-430-1-80 on kunnanvaltuuston 2018 hyväksymä ja 2021 kesällä voimaan tullut kaavamuutos. Pohjoisemman tilan 623-430-1-89 alueella on tehty kaavamuutos, joka on hyväksytty vuonna 2018.

Kaavamuutosalueet ovat eri maanomistajien omistuksessa, mutta eteläisemmän alueen osalta on tehty kiinteistökaupan esisopimus, jonka ehtona on kaavamuutoksen toteutuminen.

Tilalla 1-79 olevat rakennukset on tarkoitus purkaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Se on myös kunnan vaatimus.

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muodosteta, vaan olemassa olevat rakennusoikeudet siirretään toteuttamisen kannalta parempaan paikkaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen julkisesti nähtävillä pitämisestä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot MRA 20 §:n sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan Puumalan kunnan internet –sivuilla ja ilmoitustaululla. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen naapurikiinteistöjen omistajia kirjeitse. Aineisto on nähtävillä Puumalan kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimistossa (Keskustie 14). Viranomaisilta pyydetään lausunnot.          

Karttaako Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 § mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Naapureille lähetetään kirje. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.
 

Keskustelun kuluessa jäsen Martti Laine esitti, että Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineistoa ei aseteta nähtäville. Perusteluna ovat Martti Laineen tämän asian edellisissä käsittelyissä (Kh 14.2.2022 § 19 ja 25.4.2022 § 66) esittämät perusteet.

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Martti Laineen tekemää ehdotusta ei kannatettu.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Martti Laine jätti asiasta eriävän mielipiteen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.