Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Osuuskunta Suora Esityksen avustushakemus

PuuDno-2022-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Osuuskunta Suora Esitys / Tapio Kalliomäki ja Illume Oy / Jouko Aaltonen ovat yhteistyössä toteuttamassa dokumenttielokuvaa tukinuitosta. Tiimin tavoitteena on tuottaa Suomen elokuvateattereissa ja Ylen kanavilla esitettäväksi tarkoitettu pitkä dokumenttielokuva uitosta ja "viimeisten tukkilaisten" työstä ja osaamisesta. Vuonna 2022 tehtäisiin ennakkokuvauksia ja varsinaiset kuvaukset uitosta vuoden 2023 keväällä. 

Osuuskunta Suora Esitys ja Tapio Kalliomäki on lähestynyt kuntaa ja tiedustellut, olisiko kunnalla haluukkuutta lähteä tukemaan elokuvan tuotantoa taloudellisesti. 

Dokumenttielokuva toisi Puumalalle näkyvyyttä, sillä osa kuvauspaikoista olisi Puumalassa. Dokumenttielokuva on myös osa uittohistoriaa.

Tuotannolle ovat tuen myöntäneet jo UPM sekä Rannikko- ja sisävesiliikenteen säätiö. 

Hakemus oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Osuuskunta Suora Esitykselle 1 000 euroa dokumenttielokuvan tekemiseen. Kustannus kohdennetaan kustannuspaikalle 5000 / 4740.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tapio Kalliomäki / Osuuskunta Suora Esitys, talouspalvelut, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00