Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen tilalla 623-438-5-43

PuuDno-2022-145

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee Puumalan Lajunvirran alueella sijaitsevaa tilaa 623-438-5-43. Kaavamuutoksen pääasiallisena tavoitteena on laatia ranta-asemakaavan kumoaminen, joka koskee ainoastaan Nuottasaaren aluetta.

Nuottasaaren alue on ranta-asemakaavassa osoitettu yhteiskäyttöisenä virkistysalueena. Ranta-asemakaavan laatimisen aikaan saari on ollut Mannilanniemen matkailualueen käytössä ja palvellut Mannilanniemen matkailijoiden virkistyskäyttöä, mutta varsinaista kiinteistönmuodostamislain 154a§:n mukaista yhteiskäyttöaluetta ei ole perustettu.

Kokonaisuutena hankkeen taustalla on osayleiskaavan muutos, jossa tutkitaan mahdollisuutta yhden AO-1 rakennuspaikan siirtämistä Mannilanniemen juuresta Nuottasaaren alueelle. Osayleiskaavamuutoksen myötä mantereelle tulee rakennuspaikan tilalle maa- ja metsätalousaluetta rakennuspaikkaa ympäröivän alueen mukaisesti ja Nuottasaaren rakennuspaikka osoitetaan lomarakennuspaikkana. Saareen on tavoitteena osoittaa muita yleiskaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja selkeästi pienempi rakennusoikeus. Saaressa sijaitseva rakentamiselle sovelias on muodoltaan kapeahko. On perusteltua, että rakennusoikeus sopeutetaan ympäristön vaatimuksiin ja rakennuspaikan ominaisuuksiin. Näin otetaan myös huomioon muualla yleiskaava-alueella saariin osoitettu mannerrantoja pienempi rakennusoikeus

Kaavamuutosalueella on tällä hetkellä voimassa Mannilanniemen ranta-asemakaava (v.1986). Se on voimassa Nuottasaaren alueella ja saari on osoitettu kaavassa VL2-alueena, eli luonnontilassa säilytettävänä yhteiskäyttöalueena, jolle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Vanha olemassa oleva saunarakennus voidaan kaavan mukaan kuitenkin säilyttää.

Ranta-asemakaavan kumoaminen Nuottasaaren alueelta mahdollistaa jatkossa alueen rakentamisen yleiskaavan mukaisesti. Yleiskaavan muutokseen liittyvä vaikutusten arviointi liittyy siten välillisesti myös ranta-asemakaavan kumoamisen vaikutuksiin.

Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja kaava-alueen maanomistajalle sekä naapureille lähetetään tiedotekirjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa vireille tulleen Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

 

Jäsen Martti Laine esitti, että ko. ranta-asemakaavan muutosta ei tule asettaa vireille ja ettei valmisteluaineistoa aseteta nähtäville. Ranta-asemakaava tulee säilyttää voimassa. Perusteluna, että alue tulee säilyttää virkistysalueena. 

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Martti Laineen tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Martti Laine jätti asiasta eriävän mielipiteen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.