Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ilmoitus Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

PuuDno-2022-148

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on 13.7.2022 saanut Energiholding Finland Ab:ltä tiedon Suur-Savon Sähkö Oy:n sadan (100) osakkeen kaupasta.

Kauppa on tehty 11.7.2022 ja siinä on myyjänä Savonrannan Sampo Oy ja ostajana Energiholding Finland Ab. Kauppahinta on 700.000,00 euroa.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomaisjalle siirtynyt osake. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeutta, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.

Energiholding Finland Ab:tä ei ole rekisteröity Suur-Savon Sähkö Oy:n osakasluetteloon ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja.

Kunnalla on kaupan 11.7.2022 perusteella oikeus tehdä lunastusvaatimus, jolla se lunastaa 100 Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta, joista on annetttu osakekirja A73. Lunastajan on tarjouduttava lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet.

Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta.  Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kauppaan 11.7.2022 kohdistuva kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 24.8.2022.

Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin näillä ennestään on nimelleen osakeluettelossa merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekemispäivänä. Jos jako ei tällöin mene tasan, määrä yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa yli menevät osakkeet.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä lunastusoikeutta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00