Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yhteyslauttaliikennöinti Hurissalon ja Lintusalon välillä kesällä 2019

PuuDno-2019-18

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta pyysi 19.11.-3.12.2018 tarjouksia yhteysalusliikennöinnistä Lintusalon ja Hurissalon välillä. Tarjouspyynnön ilmoitus julkaistiin Puumala-lehdessä 15.11. ja tarjouspyyntö sekä toteuttamissuunnitelma kunnan verkkosivuilla 19.11.2018.

Liikennöinti tapahtuu Etelä-Savon Pelastuslaitoksen omistamalla ja Puumalan kunnan vuokraamalla Norppa II -lautalla. Alus on katsastettu kotimaa 1 -alueelle, 2+20 hengelle. Tarjouspyyntö koski kesää 2019, mutta sopimusta voidaan molempien osapuolten niin halutessa jatkaa myös vuosina 2020-2021.

Puumalan kunta sai määräaikaan 3.12.2018 mennessä kaksi (2) tarjousta:

 • Tmi Pirjo Kapanen 16 500 euroa (ALV 0 %)
 • Explore Saimaa Oy 27 000 euroa (ALV 0 %)

Tarjoukset ja avauspöytäkirja ovat liitteinä. Tarjouspyyntö ja siihen kuuluva toteuttamissuunnitelma ovat oheismateriaaleina.

Kunta on neuvotellut Tmi Pirjo Kapasen kanssa palvelutasosta sopimuksen, joka on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää 

 1. Hyväksyä Tmi Pirjo Kapasen jättämän tarjouksen lauttayhteyden hoitamisesta kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen liikenteen hoitamisesta liitteen mukaisin ehdoin. Sopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa pieniä muutoksia.
 2. että kesällä 2019 yhteysalustoimintaa harjoitetaan liitteessä esitetyllä palvelutasolla.
 3. että ylityshinta on:
  • moottoripyörä 17 euroa
  • polkupyörä 12 euroa
  • jalankulkijan liput: yhteensuuntaan oikeuttava lippu 8 euroa ja edestakaisen matkan lippu 15 euroa
  • moottoripyörän lisämatkustajan hinta on sama kuin jalankulkijan eli 8 euroa.

 

Keskustelun kuluessa Antti Kasanen ehdotti kunnanjohtajan ehdotukseen kohtaan 3 ylityshintoihin seuraavan muutosesityksen: Moottoripyörä 15 euroa, polkupyörä 10 euroa. Moottoripyörän lisämatkustajan hinta on 10 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, tekninen johtaja, markkinointipäällikkö, Etelä-Savon Pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat