Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaalia 2019 ja europarlamenttivaalia 2019 varten

PuuDno-2019-30

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019. Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintää 40 %.

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Puumalan kunnassa on kaksi äänestysaluetta: Hurissalo ja Kirkonkylä. Vaalitoimikuntia on edellisissä vaaleissa ollut yksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita eduskuntavaaleja 2019 ja europarlamenttivaaleja 2019 varten Hurissalon ja Kirkonkylän äänestysalueille vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja kumpaankin vaalilautakuntaan kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, kun he tulevat jäsenten sijaan.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita eduskuntavaaleja 2019 ja europarlamenttivaaleja 2019 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, kun he tulevat jäsenten sijaan.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja 2019 varten Hurissalon ja Kirkonkylän äänestysalueille vaalilautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja kuhunkin vaalilautakuntaan kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavasti:

Hurissalon äänestysalue

Varsinaiset jäsenet:
Kaija Hannula, pj.
Eine Rantalainen, vpj.
Martti Kontinen
Niko Närhi
Annukka Hämäläinen

Varajäsenet:
1. Jarkko Karjalainen
2. Kati Kotro
3. Seija Ikonen
4. Unto Hämäläinen
5. Ismo Kiljunen

Kirkonkylän vaalilautakunta:

Varsinaiset jäsenet:
Heikki Virta, pj.
Pertti Havukainen, vpj.
Liisa Kiljunen
Elsa Husu
Maija Reponen

Varajäsenet:
1. Helvi Valtonen
2. Kaija Hukka
3. Anne Kietäväinen
4. Pertti Huhtinen
5. Seppo Summanen

Lisäksi kunnanhallitus valitsi eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja 2019 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä seuraavasti:

Vaalitoimikunta:

Varsinaiset jäsenet:
Eeva-Liisa Luukkonen, pj.
Anneli Lustberg, vpj.
Esko Husu

Varajäsenet:
1. Veli Lampinen
2. Paavo Soikkanen
3. Raili Ylinen

 

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat