Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Urheilijan avustaminen

PuuDno-2019-19

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kiekonheittäjä [urheilijan nimi] on lähestynyt 11.1.2019 kuntaa sponsoriavustushakemuksella.

Vuonna 2018 [urheilijan nimi] oli Suomen kiekonheiton tilastoissa seitsemäs. [urheilijan nimi]on edustanut koko uransa Puumalan Viriä ja aikoo edustaa myös jatkossa. [urheilijan nimi]on harrastanut monipuolisesti eri urheilulajeja, mutta on viime vuosina keskittynyt selkeämmin kiekonheittoon.

Vuonna 2016 [urheilijan nimi]hankki itselleen toisen päävalmentaja ja tämä on hakijan mukaan auttanut häntä nousemaan korkeammalle tasolle. Syksyllä 2018 [urheilijan nimi]valittiin maajoukkueleirityksille. Maajoukkueleireille valituista nimetään puolestaan kansainvälisten arvokisojen edustajat. Avustuksen myöntämisen perusteena on se, että urheilija kilpailee yleisessä sarjassa SM-tasolla.

Kesällä 2018 [urheilijan nimi]heitti kiekkoa yli 50 metriä. Hän sijoittui neljänneksi Kiekkokarnevaaleilla ja teki oman ennätyksensä. Kalevankisoissa [urheilijan nimi]oli kuudes.

Vuoden 2019 tavoitteena [urheilijan nimi]on heittää jokaisessa kisassa yli 50 metriä. Omaa ennätystä on tavoitteena nostaa 50,77 metristä 53-54 metriin. Lisäksi tavoitteena on parantaa Kalevan kisojen sijoitusta.

Urheilijan kustannukset koostuvat asuista, leireistä (matkakulut ja majoitusmaksut), ulkomaan leiristä, kisamatkojen kuluista, harjoitusmatkojen kuluista ja -paikkojen maksuista, mahdollisistä välinehankinnoista sekä valmentajakuluista.

Hakijalla on myös muita sponsoreita. Avustushakemus on oheismateriaalina. [urheilijan nimi] sponsorointi tukisi urheilijan osallistumista leireille ja kilpailuihin sekä parantaisi osaltaan keskittymistä lajin harjoittamiseen. Vastineeksi kunta saisi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä.    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. myöntää kiekonheittäjä [urheilijan nimi] ns. sponsorointitukea 500 euroa. Tuki maksetaan kuitteja vastaan ja kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 5000 / 4740.
  2. että kunta edellyttää, että Puumalan kunnan logo on esillä kilpailuasuissa. Kunta saa tätä kautta näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä ja mm. sosiaalisen median kanavissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat