Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Poikkeamishakemus 623-417-1-503

PuuDno-2018-211

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Kontilan kylän kiinteistölle Hakahovi, kiinteistötunnus 623-417-1-503, jonka pinta-ala on 5650 m2. Kiinteistön osoite on Hakaniementie 158c, 52230 Hurissalo.

Poikkeamista haetaan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle, joka on osayleiskaavassa merkinnällä RA.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 100 k-m2. Rakennuspaikalle on myös rakennettu rantasauna 16 k-m2 sekä varasto 15 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 131 k-m2.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 250 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 6000 m2 :n rakennuspaikan rakennusoikeus on 300 m2.

Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä Hakaniementiellä. Rakennus on 2000-luvun alkupuolella alun perin rakennettu ympärivuotista vapaa-ajan asumista ajatellen, lisäksi rakennusta on laajennettu vuosina 2010-2011. Kiinteistöllä käytettävä järvestä otettu vesi suodatetaan järvi- ja mikrosuodattimilla sekä puhdistetaan käänteisosmoosilaitetta apuna käyttäen. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet ohjataan kahteen umpisäiliöön, harmaat vedet imeytetään. Oheismateriaalina olevien piirustusten perusteella rakennus täyttää kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.

Hakijat ovat teettäneet rakennuksestaan energiatodistuksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso tai ympäristöministeriön asetuksen 4/13 mukainen energiatason parannus on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Naapureita on kuultu, he eivät ole tehneen muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Rakennettava kiinteistö sijaitsee alueella, jossa oheismateriaalina olevan kaavakartan mukaan on jo useampia vakituisen asumisen mahdollistavia rantapaikkoja. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa myöskään naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, kaavakartta, asemapiirros ja piirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-417-1-503 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Kontilan kylän kiinteistölle Hakahovi edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 24.1.2019.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, tekn.johtaja, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Käsitellyt asiat