Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lausunto kunnanvaltuuston päätöksestä 24.9.2018 § 25 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle jätettyyn kunnallisvalitukseen / Puumalan itäosien yleiskaavan päivittäminen, muutoskohteet 82, 83 ja 84

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa Puumalan kuntaa antamaan lausuntonsa Puumalan kunnanvaltuuston päätöksestä 24.9.2018 §25 jätetyssä valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. Valitus koskee Puumalan itäosien yleiskaavan muutoksen hyväksymistä kiinteistöllä 623-430-1-80. Kiinteistölle on merkitty yksi uusi omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikka (AO-1) Saimaan rannalle. Rakennusoikeus on laskennallisesti muodostettu siten, että kaavasta on poistettu yksi Lieviskänjärvellä sijaitseva loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöllä 623-443-1-133 ja yksi Saimaan Sivinsaaressa sijaitseva loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöllä 623-440-1-9. Hallinto-oikeudelta on saatu lisäaikaa lausunnon antamiseen 31.1.2019 saakka.

Puumalan kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu selityksen antaminen valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon.
 

Valtuuston II vpj. Martti Laine poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat