Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hallintopalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2018 § 37 vuoden 2019 talousarvion.

Hallintopalvelujen määrärahat (ulkoiset) vastuualueittain ovat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta toimintatulot 5 200
  toimintamenot -17 980
  toimintakate -12 780
     
Kunnanvaltuusto toimintatulot 300
  toimintamenot -31 450
  toimintakate -31 150
     
Tarkastuslautakunta

toimintatulot

0
  toimintamenot -18 410
  toimintakate -18 410
     
Kunnanhallitus toimintatulot 35 500
  toimintamenot -613 180
  toimintakate -577 680
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintatulot 236 000
  toimintamenot -10 495 575
  toimintakate -10 259 575
     

Hallinto- ja talouspalvelut

toimintatulot 36 020
  toimintamenot -409 150
  toimintakate -373 130
     
Elinvoimapalvelut toimintatulot 111 294
  toimintamenot -445 099
  toimintakate -333 805

 

Puumalan kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.
Vuoden 2019 talousarvion täytäntööpano-ohjeen mukaan kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hallintopalvelujen vuoden 2019 talousarvion perustelut ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussihteeri, vs. kunnanjohtaja, asuntosihteeri, maaseutusihteeri, markkinointipäällikkö, hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat