Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Vuosikolmannesraportti tilanteesta 31.8.2017

PuuDno-2017-119

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 63,5 % talousarviosta ja on n. 466 000 euroa edellistuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot (70,1 %) ovat kehittyneet budjetoitua nopeammin ja kulut hitaammin (64,35 %). Toimintatuottojen kertymä on edellisvuotta hieman pienempi. Toimintamenot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, noin 278 000 eurolla.

Verotuloja on tilitetty kunnalle elokuun loppuun mennessä noin 37 900 euroa (2,1 %) edellisvuotta enemmän. Kunnallisveron tuotto on odotetusti pudonnut 3,5 % johtuen veroprodentin alentamisesta ja kilpailukykysopimuksesta. Yhteisöveron tuotto kasvanut 12,7 %. Todennäköisesti verotulot hieman alittavat budjetoidun.

Valtionosuudet tulevat toteutumaan kutakuinkin ennakoidusti ja hieman edellisvuotta korkeampina: muutos elokuun lopussa oli noin 116 500 euroa.

Vuosikate oli elokuun lopussa ilman verotulojen jaksotusta n. 680 000 euroa positiivinen, mikä on noin 366 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Koska merkittävä osa kunnan verotuloista kertyy kiinteistöverojen myötä vuoden viimeisellä vuosikolmanneksella, niin vuosikatetta voidaan pitää tilanteeseen nähden hyvänä.

Tuloslaskelma näyttää poistojen jälkeen noin 296 000 euroa ylijäämää. Maksuvalmius on säilynyt alkuvuoden ajan hyvänä ja kunnan toiminnan ja investointien rahavirta oli positiivinen n. 396 000 euroa. Investointien toteuma oli n. 343 000 euroa, mikä on koostunut lähinnä kirkonkylän katujen korjauksista, lähiliikuntapaikan II vaiheen rakentamisesta ja yksittäisistä pienemmistä rakennuskohteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 31.8.2017 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen tiedoksi myös valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.