Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot

PuuDno-2017-193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot on määritelty Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännössä. Viranhaltijoiden/työntekijöiden kokouspalkkioista ei uudessa palkkiosäännössä ole määräyksiä.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun 14 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Yksi syy kertapalkkion maksamiselle on viranhaltijan/työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla. Kertapalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.

Nykyisen Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

1. Valtuusto ja kunnanhallitus, 50 €
2. Lautakunnat, toimikunnat, 40 €
3. Muut toimielimet, koulutukset sekä työryhmät, 30 €

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Aikaisemman Puumalan kunnan palkkiosäännön mukaan toimielimen sihteerinä tai esittelijänä toimivalle henkilölle suoritettiin toimielimelle määrätty kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hän saanut tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. Muille viranhaltijoille/työntekijöille, jotka olivat toimielimissä läsnä, suoritettiin toimielimelle määrätty kokouspalkkio.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että toimielimen sihteerinä ja esittelijänä toimivalle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan kokouksesta kertapalkkiona takautuvasti 1.6.2017 alkaen

 • valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksista 75 €,
 • lautakuntien ja toimikuntien kokouksista 60 € ja
 • muiden toimielinten sekä työryhmien kokouksista 45 €

mikäli hän ei saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota tai korvausta.

Muille toimielimen kokouksissa läsnä oleville viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan kokouksesta kertapalkkiona

 • valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksista 50 €,
 • lautakuntien ja toimikuntien kokouksista 40 € ja
 • muiden toimielinten sekä työryhmien kokouksista 30 €

mikäli hän ei saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota tai korvausta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että toimielimen sihteerinä ja esittelijänä toimivalle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan kokouksesta kertapalkkiona takautuvasti 1.6.2017 alkaen

 • valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksista 75 €,
 • lautakuntien ja toimikuntien kokouksista 60 € ja
 • muiden toimielinten sekä työryhmien kokouksista 45 €

mikäli hän ei saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota tai korvausta.

Muille toimielimen kokouksissa läsnä oleville viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan kokouksesta kertapalkkiona

 • valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksista 50 €,
 • lautakuntien ja toimikuntien kokouksista 40 € ja
 • muiden toimielinten sekä työryhmien kokouksista 30 €

mikäli hän ei saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota tai korvausta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhteistyötoimkunta, esimiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00