Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Uhka- ja väkivaltatilanteet työpaikalla, Puumalan kunnan henkilöstön toimintaohjeet

PuuDno-2017-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Yhteistyötoimikunta on päättänyt 8.9.2015 § 14, että Puumalan kunnassa otetaan käyttöön seuraavat väkivaltatilanteiden ilmoitusohjeet ja –lomakkeet:

  • Toimintakaavio: väkivaltatilanteissa toimiminen ja tilanteiden käsittely
  • Ohje ilmoittajalle
  • Ohje esimiehelle
  • Väkivaltatilanteen ilmoitus-/käsittelylomake: varhaiskasvatus
  • Väkivaltatilanteen ilmoitus-/käsittelylomake: esi- ja perusopetus
  • Väkivaltatilanteen ilmoitus-/käsittelylomake: kunnan muut toimipisteet.

Ilmoitusohjeita ja lomakkeita on tarpeellista täydentää uhka- ja väkivaltatilanteiden toimintaohjeilla, joissa käsitellään tilanteiden ennaltaehkäisyä, uhka- ja väkivaltatilanteissa toimimista sekä jälkihoitoa uhan ja väkivallan jälkeen.

Työsuojelupäällikkö on laatinut liitteenä olevan toimintaohjeen uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunnassa otetaan käyttöön väkivaltatilanteiden ilmoitusohjeiden ja –lomakkeiden lisäksi liitteenä oleva toimintaohje uhka- ja väkivaltatilanteita varten.
Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa lähiesimiehiä käymään asia läpi työpaikkakokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunnassa otetaan käyttöön väkivaltatilanteiden ilmoitusohjeiden ja –lomakkeiden lisäksi liitteenä oleva toimintaohje uhka- ja väkivaltatilanteita varten.
Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa lähiesimiehiä käymään asia läpi työpaikkakokouksissa.

 

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet, kunnan henkilöstö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00