Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kotiniemen vaiheittainen asemakaavan muutos 2017

PuuDno-2017-206

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on 23.11.2009 § 76 hyväksynyt Kotiniemen asemakaavan. Karhuuksientielle on 16.6.2014 § 20 hyväksytty kaavamuutos, joka koskee katualueen uudelleen rajaamista toteutuneen tilanteen mukaisesti. Vuoden 2009 kaavamääräyksissä oli määrätty rakennusten etäisyydestä rantakasvillisuuden rajasta. Vuoden 2014 kaavamääräyksistä tämä määräys jäi vahingossa pois, ja tätä virhettä tällä vaiheittaisella kaavamuutoksella nyt korjataan.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.7. – 14.8.2017. Etelä-Savon ELY-keskus totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Vastine muistutukseen on esitetty kaavaselostuksessa.

Kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n nojalla hyväksyä 8.9.2017 päivätyn Kotiniemen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen 2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.