Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 KOY Haapaselkä

PuuDno-2015-257

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa noin 43 prosenttia Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselän osakkeista. Yhtiö katsotaan siten kunnan konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhteisöksi (omistusosuus 20-50 %). Yhtiö on perustettu 1970-1980-luvulla pääosin puumalalaisten yritysten ja yhteisöjen toimesta turvaamaan asumismahdollisuuden yritysten tarvitsemalle työvoimalle. Yhtiöllä on 42 asuntoa kaikkiaan kolmessa erillisessä talossa, ja kaikkiaan yhtiöllä on 13 eri osakasta.

Kunta myönsi yhtiölle vuonna 2013 n. 13 000 euron pääomalainan maksuvalmiuden parantamiseksi. Yhtiön taloudellinen tilanne on tämän jälkeen heikentynyt edelleen asuntojen täyttöasteen pienentymisen myötä. Yhtiön taloudellisen tilanteen tekee hankalaksi noin 300 000 euron lainakanta, jonka lyhentämiseen ei ole ollut viime vuosina mahdollisuuksia. Yhtiön tilannetta on käyty läpi kunnanhallituksessa viimeksi alkuvuodesta 2015.

Yhtiön hallinnoimista kolmesta asuintalosta vain yksi (A-talo) on peruskorjattu. Muiden asuntojen elinkaari on loppusuoralla, mikäli merkittäviä perusparannustoimia ei tehdä. Yhtiön hallitus onkin päättänyt irtisanoa muiden talojen asukkaiden vuokrasopimukset lämmityskulujen hillitsemiseksi. Yhtiön maksuvalmius on edelleen heikko, eikä esimerkiksi lämmityslaskuja ole voitu keväällä 2015 maksaa ajallaan.

Vuokralaisten asumismahdollisuuksien turvaamiseksi ovat kunta ja yhtiö ovat neuvotelleet ratkaisusta, jolla yhtiö vuokraa A-talon kokonaisuudessaan kunnalle nimellisellä 1 euron kuukausivuokralla. Kunnalle siirtyisi vuokrasopimuksella asuntojen edelleenvuokrausoikeus ja vastuu asuntojen ylläpidosta 1.9.2015 alkaen. Käytännössä asukkaat siis siirtyisivät Puumalan kunnan vuokralaisiksi nykyisillä vuokrasopimuksillaan ja asunnot tulisivat osaksi kunnan vuokra-asuntokantaa. Sopimukseen on yhtiön kannalta syytä ottaa mukaan kirjaus siitä, että mahdollinen vuokraustoiminnan ylijäämä maksetaan sisäisten vuokraustoiminnan kulujen kattamisen jälkeen KOY Haapaselälle.

1.9. lukien KOY Haapaselän toiminta voitaisiin ajaa muuten alas, jolloin yhtiölle ei tule muita kuluja kuin pakolliset hallinnointikulut. Yhtiön hallitus on päättänyt hakea ARA:lta purkuavustusta (50 %) B- ja C-rakennusten purkamiseen, jonka alustava kustannusarvio on 100 000 euroa. Purkamisen rahoituksesta ja yhtiön toiminnan jatkosta on tarkoitus tehdä linjauksia ARA:n purkuavustuspäätöksen saapumisen jälkeen.

Koska voidaan pitää epätodennäköisenä sitä että kunta saisi yhtiöön sijoittamansa peruspääoman ja pääomalainan takaisin, on edellä mainitut erät syytä kirjata alas kunnan taseesta. Erien vaikutus kunnan vuoden 2015 tulokseen on yhteensä noin 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

  1. Vuokrata KOY Haapaselän A-talon ja viereisen varastorakennuksen hintaan 1 e/kk 1.9.2015 alkaen ja oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään asiaan koskevan vuokrasopimuksen
  2. Kirjata alas vuoden 2015 kuluksi KOY Haapaselälle myönnetyn pääomalainan 13 050,00 euroa ja kunnan peruspääomaosuuden 37 137,59 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistöosakeyhtiö Puumalan Haapaselkä on perustettu 1970-luvulla pääosin puumalalaisten yritysten ja yhteisöjen toimesta turvaamaan asumismahdollisuuden yritysten tarvitsemalle työvoimalle. Yhtiöllä on 42 asuntoa kaikkiaan kolmessa erillisessä talossa, ja kaikkiaan yhtiöllä on 13 eri osakasta. Puumalan kunta on merkittävin osakas noin 43 % omistusosuudella.

Yhtiön kolme taloa on rakennettu 1970-1980 –luvuilla. Niistä A-talo peruskorjattiin 2000-luvun alussa.  Tästä johtuen yhtiöllä on merkittävä lainakanta. Tämän lisäksi osa yhtiön osakkaista on antanut yhtiölle yhteensä noin 20 000 euron pääomalainan.

Yhtiö on kärsinyt heikosta maksuvalmiudesta jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2015 on tullut ongelmaksi jo pakollisten lämmitys- ja vesilaskujen maksaminen. Tästä johtuen yhtiön heikosti vuokratut B- ja C-talot on tyhjennetty asukkaista ja talojen lämmitys on lopetettu. Yhtiö on vuokrannut A-talon Puumalan kunnalle nimelliseen hintaan, ja kunta on pyörittänyt asuntojen vuokraustoimintaa 1.9.2015 alkaen.

Tällä hetkellä 14 asunnosta vuokrattuina on 9 kappaletta. Vuokraustoiminnasta on syntynyt kunnalle loka-marraskuussa vähäisissä määrin positiivista kassavirtaa.

Kiinteistöyhtiön asioiden selvittämiseksi on noin vuoden ajan yritetty löytää aktiivisesti ratkaisua yhdessä velkojan kanssa. Koska yhtiön hakeminen konkurssiin ei ole tässä, sinänsä selvässä velkomistilanteessa, kenenkään etu, on pääomistaja neuvotellut asiasta velkojan kanssa ja osapuolet ovat päätyneet seuraavaan ratkaisuun:

Puumalan kunta, yhdessä muiden mahdollisten kiinnostuneiden osakkaiden kanssa, ostaa KOY Haapaselältä sen omistaman, 14 asuntoa sisältävän 2000-luvun alussa peruskorjatun asuinkerrostalon (ns. A-talo) ja sen viereisen varastorakennuksen sekä yhtiön omistaman tontin 200 000 eurolla. Osa kauppasummasta maksetaan etukäteen niin, että kauppasummalla maksetaan tontilla olevien kahden tyhjän asuinkerrostalon purkaminen (arvio kustannuksista 100 000 euroa). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt purkuun avustusta 50 %, eli n. 50 000 euroa, joka maksetaan urakan toteuttamisen jälkeen. Kiinteistöyhtiö voi jäljelle jäävällä kauppasummalla lyhentää velkojaan.

Mikäli yhtiön osakkaat hyväksyvät edellä esitetyn järjestelyn, voi KOY Haapaselkä solmia sopimuksen yhtiön loppujen velkojen leikkaamisesta. Yhtiötä jäisivät rasittamaan edelleen sille osakkaiden puolesta annetut pääomalainat, jotka ovat rahoituslaitoslainoihin nähden toissijaisia. Myös näistä lainoista on tarpeen laatia akordi myöhemmin. Tavoitteena on, että em. toimenpiteiden jälkeen KOY Haapaselkä voitaisiin selvitystilan jälkeen purkaa.

Kunnan osakepääoma yhtiössä ja saamiset yhtiöltä on alaskirjattu vuoden 2015 kirjanpidossa, joten näillä toimenpiteillä ei ole enää vaikutuksia kunnan talouteen. Koska kunnan vuoden 2016 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa ko. hankintaan, on kaupan edellytyksenä valtuuston myönteinen päätös lisämäärärahasta.

Liitteenä luonnos kauppakirjaksi ja sitä koskevaksi esisopimukseksi. Oheismateriaalina yhtiön ja kunnan toimesta osakkaille lähetetty kirjelmä. Salaisena oheismateriaalina tarkempi perustelumuistio kiinteistökaupasta. Salausperuste JulkL 24 § 17. kohta. Salassapito päättyy kauppakirjojen voimaantulon jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. kunnan puhevallan käyttäjänä hyväksyä KOY Puumalan Haapaselän purkautumisen ja sen, että yhtiö voi purkaa asumattomat asuinkerrostalonsa sekä myydä jäljelle jäävän A-talon Puumalan kunnalle 200 000 euron kokonaishintaan.
2. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää:
1. ostaa KOY Puumalan Haapaselältä liitteen mukaisella kauppakirjalla ja sitä koskevalla esisopimuksella Puumalan kunnassa sijaitsevat Keskikerros-nimisen tilan, RN:o 6--115 sekä Parkkipaikka -tilan RN:o 6:114 tiloilla sijaitsevine rakennuksineen ja irtaimistoineen sekä kiinteistöjen osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin 200 000 eurolla, oikeuttaen kuitenkin kunnanjohtajan hyväksymään tarvittaessa vähäisiä muutoksia kauppakirjoihin.
2. myöntää edellä mainitun kaupan toteuttamiseksi 200 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan kustannuspaikalle 9556 rakennettujen kiinteistöjen osto/myynti
3. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään varsinaisen kauppakirjan allekirjoittamisesta sen jälkeen, kun kunnanhallitus on arvioinut esisopimuksen ehtojen tultua täytetyksi.
 

 

Kunnanhallituksen pj. Unto Pasanen, jäsen Minna Korhonen sekä valtuuston pj. Erkki Luukkonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Montonen ja toisena pöytäkirjantarkastajana Antti Kasanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää:
 1. ostaa KOY Puumalan Haapaselältä liitteen mukaisella kauppakirjalla ja sitä koskevalla esisopimuksella Puumalan kunnassa sijaitsevat Keskikerros-nimisen tilan, RN:o 6--115 sekä Parkkipaikka -tilan RN:o 6:114 tiloilla sijaitsevine rakennuksineen ja irtaimistoineen sekä kiinteistöjen osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin 200 000 eurolla, oikeuttaen kuitenkin kunnanjohtajan hyväksymään tarvittaessa vähäisiä muutoksia kauppakirjoihin.
 2. myöntää edellä mainitun kaupan toteuttamiseksi 200 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan kustannuspaikalle 9556 rakennettujen kiinteistöjen osto/myynti
 3. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään varsinaisen kauppakirjan allekirjoittamisesta sen jälkeen, kun kunnanhallitus on arvioinut esisopimuksen ehtojen tultua täytetyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistökaupan esisopimuksen mukaan  kiinteistökaupan toteutumisen yhtenä ehtona on, että Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselkä toteuttaa kiinteistöllään sijaitsevien kahden omistamansa ja käyttämättä olevien B ja C talojen  purkamisen ja purkujätteiden siivoamisen. Kiinteistökaupan mukana ostajalle siirtyy tontti, joka on purkamisen jälkeen siivottu hyväksyttävään kuntoon.

Kiinteistön B ja C talot on purettu, purettu alue on siistitty ja rakennustarkastaja on käynyt 30.6.2017 toteamassa, että purkutyöt ovat valmiit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kiinteistökaupan esisopimuksen esittelytekstin mukaiset toimenpiteet on suoritettu ja lopullinen kiinteistökauppakirja voidaan tehdä liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Unto Pasanen, valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen ja jäsen Minna Korhonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselkä, taloushallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00