Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Työsuojelupäällikön nimeäminen

PuuDno-2020-87

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelupäällikkö, joka toimii työnantajan edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa. Työsuojelupäällikön toimikauden pituutta ei ole rajoitettu laissa. Puumalan kunnan nykyinen työsuojelupäällikkö on Heikki Virta, mutta Virta on toivonut tehtävän siirtymistä toiselle henkilölle.

Työnantaja on vastuussa työsuojelupäällikön pätevyydestä, toiminnasta ja perehdyttämisestä tehtäväänsä. 
Työsuojelupäällikön pitää 

  • tuntea työpaikan olosuhteet
  • olla työpaikan olosuhteisiin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä
  • tuntea työsuojelua koskeva lainsäädäntö. 

Perehtyneisyyttä ja pätevyyttä on ylläpidettävä ja tarvittaessa täydennettävä. Työsuojelupäälliköllä on oltava edellytykset käsitellä yhteistoiminta-asioita ja järjestää työsuojelun yhteistoiminta käytännössä.

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on

  • avustaa työnantajaa ja esimiehiä työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamisessa
  • käynnistää, tukea ja kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistyötä
  • osallistua työsuojelutoimikunnan toimintaan. Puumalan kunnassa toimii työnantajan ja henkilöstön yhteistyöelimenä yhteistyötoimikunta, joka on samalla työsuojelutoimikuntana.
  • tehdä yhteistyötä työsuojeluviranomaisen kanssa
  • tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Työsuojelupäällikkö ei ole automaattisesti vastuussa työsuojelusäännösten toteuttamisesta, vaan vastuu on työnantajalla ja hänen nimeämillään esimiehillä, joiden tehtäviin on määritelty työsuojelusta huolehtiminen. 

Päiväkodin johtaja Tuula Nuotion kanssa on neuvoteltu työsuojelupäällikön tehtävien hoitamisesta ja Nuotio on suostuvainen tehtävään. Rakennustarkastaja Heikki Virta on suostuvainen varahenkilöksi työsuojelupäällikön tehtävään.   

Puumalan kunnan työsuojelutoimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi Puumalan kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2018-2021 (KH 26.11.2018 §153).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Tuula Nuotion työsuojelupäälliköksi ja hänen varahenkilöksi Heikki Virran. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, yhteistyötoimikunta, talouspalvelut/palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00