Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Tontin ostotarjous / Tölppäänniementie

PuuDno-2021-197

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 14 §:n kohdan 4 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta. Kunnanvaltuuston 27.4.2020 § 13 päätöksen mukaisesti Kotiniemen tonteilla ei ole enää ns. vähimmäismyyntihintaa eli kunnanhallituksella on oikeus luovuttaa tontteja hallintosäännön mukaisesti. 

Puumalan kunta omistaa omarantaisen tontin osoitteessa Tölppäänniementie 17, 52200 Puumala. Tontin numero on 2 ja se sijaitsee korttelissa 227. Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 1470 m2. Myyntihinnaksi kunta on asettanut 90 000 euroa. Tontti on viimeinen kunnan omarantaisista tonteista kirkonkylän alueella. 

Kunnan Kotiniemen tontit on välityksessä Puumalan LKV Oy:lla.

Kuntaan on saapunut välittäjän kautta ostotarjous kyseessä olevasta tontista. Tarjoaja on yksityishenkilö. Ostotarjous on 70 000 euroa. 

Kunta on tehnyt edellisen kerran tonttikaupan vuonna 2019 (kunnanvaltuusto 15.4.2019 §63). Tuolloin myytiin omarantainen tontti osoitteesta Tölppäänniementie 19, kortteli 227, tontti 3. Myyntihinnaksi hyväksyttiin ostotarjouksen mukainen 78 000 euroa ja tontin pinta-ala oli 1290 m2. 

Tontteihin ei ole kohdistunut merkittävää kysyntää, mutta asuntokauppa muutoin on Puumalassa käynyt kuluvana vuonna hyvin. Tölppäänniementie 17, tontti nro 2:n ostotarjouksen tekijän kanssa on käyty hintaneuvottelua useamman kerran elo-syyskuun aikana. Ottaen huomioon kysyntätilanne ja rakentamisen kustannusten nousu, olisi ostotarjouksen hyväksyminen perusteltua. Tontille rakentuisi omakotitalo vakituiseen asumiseen. Kauppakirjaluonnokseen on kirjattu ehto rakentamisvelvoitteesta. 

Oheismateriaalina ovat ostotarjous, kartta ja tonttien hinnat. Liitteenä on kauppakirjaluonnos.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 70 000 euron ostotarjouksen Kotiniemen Tölppäänniementiellä sijaitsevasta tontista 2, joka sijaitsee korttelissa 227.

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan LKV Oy, ostotarjouksen tekijä, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00