Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Lisämääräraha yritystilojen saneeraukseen

PuuDno-2021-199

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan talousarviossa vuodelle 2021 on varattu yritystilojen saneeraukseen (9528) yhteensä 120 000 euron määräraha Puumalan pakastamoa koskevien muutostöiden toteuttamiseen. Tiloissa, joihin muutostyöt ovat kohdistuneet, toimivat Puumalan Hatsapuri Oy ja Saimaan Kalakontti Oy. Puumalan pakastamon vuokraamista ja muutostöitä on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 7.12.2021 § 185. 

Pakastamolle on toteutettu muutostöitä 1.1.-13.9.2021 välisenä aikana yhteensä 213 541 euron edestä. Rakennuttamisesta, rakennussuunnittelusta ja lvi-suunnittelusta kertyneitä kustannuksia on n. 5 721 euroa. Rakennusteknisiä muutostöitä sekä lukituksen ja ovien hankintaa on 50 931 euroa. Sähkötöitä ja niitä koskevaa suunnittelua on 62 743 euroa. Nostinten vuokria on 3 108 euroa. Kylmäkoneita ja asennusta on 16 809 eurolla. Vesi- ja viemäröintiä on toteutettu 12 588 eurolla. Lattian remontointia on toteutettu 17 700 eurolla. Muita pienempiä ostoeriä on koskien esim. lämmittimiä ja siivousta. Tarkempi erittely kustannuksista laskuittain on oheismateriaalina. 

Lisäksi pakastamolla on toteutettu noin 38 844 euron edestä ilmanvaihtokanavia koskevia töitä, joiden tulisi kohdentua kuitenkin energiansäästöratkaisuihin (9842), joten näiden kirjaukset tullaan muuttamaan. Tämän kirjauksen jälkeen investointikohtaan "yritystilojen saneeraus" kohdentuu yhteensä 174 696,30 euroa. 

Muutostyöt ovat kohdentuneet tiloihin, joissa on vuokralaisena Puumalan Hatsapuri Oy ja Saimaan Kalakontti Oy. Osaa muutostöistä on erittäin vaikea erotella sen mukaan, kumpaan tilaan toimenpiteet ovat kohdistuneet. Kokonaiskustannuksista noin 195 380 euroa (sisältäen kaikki ilmanvaihtotyöt) kohdentuu Puumalan Hatsapuri Oy:n osaan ja noin 18 000 euroa Saimaan Kalakontti Oy:n osaan. Tässä laskennassa ei ole huomioitu ilmanvaihtokanavia koskevien töiden siirtoa investointikohtaan "energiajärjestelmät".  

Yritystilojen saneerausta koskeva määräraha ylittyi kokonaisuudessaan 54 696,30 eurolla. 

Leipomon tilojen käyttöönottokatselmus on suoritettu 19.5.2021. Käyttöönottokatselmuksen jälkeen tiloihin oli tarve tehdä vielä lisätöitä. Näitä olivat esim. nosto-ovi, osa sähkötöistä ja lattiatyöt.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 55 000 euron lisämäärärahan yritystilojen saneeraukseen (9528).  

Kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkonen ja hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsitttelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: intressijäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.